Cảm ơn CCT Hungary đã trao cho quỹ 5400 USD

Thông tin cập nhật về hoạt động của quỹ