Cảm ơn tấm lòng của vợ chồng ông Gruber

Thông tin cập nhật về hoạt động của quỹ

Trần Đăng Tuấn: ''Ông Gruber, người Áo, cùng các bạn người Việt vào xã heo hút Nậm Chà, huyện Nậm Nhùn, Lai Châu trao áo ấm cho học sinh. Vợ ông rất muốn sang Việt Nam cùng chồng lên Tây Bắc, nhưng sức khỏe không cho phép. Có một hôm, ông Gruber gần như là bẽn lẽn trao phong bì, nói là góp chút ít cho học sinh vùng cao. Đó là số tiền 100 triệu đồng" Trân trọng cảm ơn vợ chồng ông đã dành tình cảm cho trẻ em vùng cao Việt Nam!
 
Mr. Gruber, an Austrian, with Vietnamese friends in Nam Cha commune, Nam Nhu district, Lai Chau gave warm clothes to the students. His wife wanted to go to Vietnam with her husband to the Northwest, but health was not allowed. Mr. Gruber contributes 100 million VND to upland children. Sincerely thank the couple for giving their love to upland children in Vietnam!