Donor List

Name Campaign Donation date Amount Comment
Trường PTDTBT tiểu học Trung Thu TK chuyển đi 2022 01-04-2022 15.752.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T02/2022 cho Trường PTDTBT tiểu học Trung Thu
Trưởng tiểu học xã Hua Thanh TK chuyển đi 2022 01-04-2022 17.072.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T02/2022 cho Trường tiểu học xã Hua Thanh
Trường tiểu học xã Núa Ngam TK chuyển đi 2022 01-04-2022 35.160.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T02/2022 cho Trường tiểu học Núa Ngam
Trường mầm non số 2 xã Thanh Yên TK chuyển đi 2022 01-04-2022 5.610.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T02/2022 cho Trường MN số 2 Thanh Yên
Trường MN Pú Nhung TK chuyển đi 2022 01-04-2022 4.710.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T02/2022 cho Trường mầm non Pú Nhung
Trường mầm non Hoa Ban TK chuyển đi 2022 01-04-2022 6.564.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T02/2022 cho Trường mầm non Hoa Ban
Trường mầm non Hoạ Mi TK chuyển đi 2022 01-04-2022 2.190.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T02/2022 cho Trường mầm non Họa Mi
Trường mầm non Sơn Ca TK chuyển đi 2022 01-04-2022 2.946.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T02/2022 cho Trường mầm non Sơn Ca
Trường mầm non Toả Tình TK chuyển đi 2022 01-04-2022 2.922.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T02/2022 cho Trường mầm non Toả Tình
Trường mầm non Nà Sáy TK chuyển đi 2022 01-04-2022 2.316.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T02/2022 cho Trường mầm non Nà Sáy
Trường mầm non Mường Thín TK chuyển đi 2022 01-04-2022 1.590.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T02/2022 cho Trường mầm non Mường Thín
Trường mầm non Chiềng Sinh TK chuyển đi 2022 01-04-2022 3.072.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T02/2022 cho Trường mầm non Chiềng Sinh
Trường mầm non An Bình TK chuyển đi 2022 01-04-2022 792.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T02/2022 cho Trường mầm non An Bình
Trường MN Mường Mùn TK chuyển đi 2022 01-04-2022 3.114.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T02/2022 cho Trường mầm non Mường Mùn
Trường MN Nậm Din TK chuyển đi 2022 01-04-2022 4.794.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T02/2022 cho Trường mầm non Nậm Din
Trường mầm non Phình Sáng TK chuyển đi 2022 01-04-2022 4.812.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T02/2022 cho Trường mầm non Phình Sáng
Trường mầm non Tênh Phông TK chuyển đi 2022 01-04-2022 4.152.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T02/2022 cho Trường mầm non Tênh Phông
Trường MN Sao Mai TK chuyển đi 2022 01-04-2022 3.324.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T02/2022 cho Trường MN Sao Mai
Trường TH&THCS Toả Tình TK chuyển đi 2022 01-04-2022 17.248.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T02/2022 cho Trường THCS Toả Tình
Trường mầm non Quài Nưa TK chuyển đi 2022 01-04-2022 6.594.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T02/2022 cho Trường mầm non Quài Nưa
Trường mầm non Ta Ma TK chuyển đi 2022 01-04-2022 5.478.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T02/2022 cho Trường MN Ta Ma
Trường THCS Rạng Đông TK chuyển đi 2022 01-04-2022 10.088.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T02/2022 cho Trường THCS Rạng Đông
Trường Mầm non Vũ Chấn TK chuyển đi 2022 01-04-2022 606.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T02/2022 cho Trường MN Vũ Chấn
Trường Tiểu học Lũng Luông TK chuyển đi 2022 01-04-2022 7.344.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T02/2022 cho Trường TH Lũng Luông
Trường Tiểu học Thượng Nung TK chuyển đi 2022 01-04-2022 1.944.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T02/2022 cho Trường tiểu học thượng Nung
Trường th&thcs Nghĩa Sơn TK chuyển đi 2022 01-04-2022 17.940.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T02/2022 cho Trường TH&THCS Nghĩa Sơn
Trường TH&THCS xã Pú Đao TK chuyển đi 2022 01-04-2022 12.880.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T02/2022 cho TrườngTH & THCS Pú Đao
Trường PTDTBT THCS Trà Tây TK chuyển đi 2022 01-04-2022 8.000.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T02/2022 cho Trường PTDTBT - THCS Trà Tây
Và Phềnh Mông TK chuyển đi 2022 09-03-2022 900.000,00 CHUYEN KHOANQUY TNVC HO TRO THUC PHAM THANG 1,2,3/2022 CHO 05 EM TRUONG MAM NON XA NA U
Ly Yến Chi TK chuyển đi 2022 09-03-2022 900.000,00 CHUYEN KHOANQUY TNVC HO TRO THUC PHAM THANG 1,2,3/2022 CHO 05 EM TRUONG MAM NON XA NA U
Lầu Thị Ly TK chuyển đi 2022 09-03-2022 900.000,00 CHUYEN KHOANQUY TNVC HO TRO THUC PHAM THANG 1,2,3/2022 CHO 05 EM TRUONG MAM NON XA NA U
Sùng Tuấn Anh TK chuyển đi 2022 09-03-2022 900.000,00 CHUYEN KHOANQUY TNVC HO TRO THUC PHAM THANG 1,2,3/2022 CHO 05 EM TRUONG MAM NON XA NA U
Và Anh Tuấn TK chuyển đi 2022 09-03-2022 900.000,00 CHUYEN KHOANQUY TNVC HO TRO THUC PHAM THANG 1,2,3/2022 CHO 05 EM TRUONG MAM NON XA NA U
Trường TH & THCS Tung Chung Phố TK chuyển đi 2022 28-02-2022 20.752.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T01/2022 cho Trường THCS Tung Chung Phố
Trường PTDTBT tiểu học Tả Gia Khâu TK chuyển đi 2022 28-02-2022 17.000.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T01/2022 cho Trường tiểu học Tả Gia Khâu
Trường PTDT bán trú THCS Tả Thàng TK chuyển đi 2022 28-02-2022 13.040.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T01/2022 cho Trường PTDTBT THCS Tả Thàng
Trường PTDTBT Tiểu học Pa Cheo TK chuyển đi 2022 28-02-2022 14.704.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T01/2022 cho Trường PTDTBT Tiểu học Pa Cheo
Trường mầm non Nam Sơn TK chuyển đi 2022 28-02-2022 6.363.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T01/2022 cho Trường mầm non Nam Sơn
Trường PTDTBT THCS Nậm Khòa TK chuyển đi 2022 28-02-2022 4.424.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T01/2022 cho Trường PTDTBT THCS Nậm Khòa
Trường MN Bản Máy huyện Hoàng Su Phì tỉnh Hà Giang TK chuyển đi 2022 28-02-2022 3.060.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T01/2022 cho Trường mầm non Bản Máy
Trường mầm non Bản Luốc TK chuyển đi 2022 28-02-2022 2.940.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T01/2022 cho Trường mầm non Bản Luốc
Trường mầm non Tụ Nhân TK chuyển đi 2022 28-02-2022 7.976.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T01/2022 cho Trường mầm non Tụ Nhân
Trường mầm non Đản Ván huyện Hoàng Su Phì tỉnh Hà Giang TK chuyển đi 2022 28-02-2022 3.570.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T01/2022 cho Trường MN Đản Ván
Trường mầm non Chiến Phố TK chuyển đi 2022 28-02-2022 8.490.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T01/2022 cho Trường mầm non Chiến Phố
Trường mầm non Nậm Khoà TK chuyển đi 2022 28-02-2022 4.182.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T01/2022 cho Trường mầm non Nậm Khòa
Trường mầm non Nậm Ty TK chuyển đi 2022 28-02-2022 8.064.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T01/2022 cho Trường mầm non Nậm Ty
Trường tiểu học Nậm Ty TK chuyển đi 2022 28-02-2022 33.224.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T01/2022 cho Trường tiểu học Nậm Ty
Trường THCS Nậm Ty TK chuyển đi 2022 28-02-2022 16.296.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T01/2022 cho Trường THCS Nậm Ty
Trường Mầm non xã Na Ư TK chuyển đi 2022 28-02-2022 7.752.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T01/2022 cho Trường mầm non xã Na Ư
Trường mầm non xã Mường Lói TK chuyển đi 2022 28-02-2022 7.638.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T01/2022 cho Trường mầm non xã Mường Lói