Donor List

Name Campaign Donation date Amount Comment
Trường TH & THCS Tung Chung Phố TK chuyển đi 2022 26-04-2022 18.704.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T03/2022 cho Trường THCS Tung Chung Phố
Trường PTDTBT tiểu học Tả Thàng TK chuyển đi 2022 26-04-2022 32.568.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T03/2022 cho Trường PTDTBT TH Tả Thàng
Trường PTDTBT Tiểu học Pa Cheo TK chuyển đi 2022 26-04-2022 42.248.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T03/2022 cho Trường PTDTBT Tiểu học Pa Cheo
Trường tiểu học A Thượng Sơn TK chuyển đi 2022 26-04-2022 1.120.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T03/2022 cho Trường TH A xã Thượng Sơn
Trường mầm non Nam Sơn TK chuyển đi 2022 26-04-2022 3.591.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T03/2022 cho Trường mầm non Nam Sơn
Trường PTDTBT THCS Nậm Khòa TK chuyển đi 2022 26-04-2022 4.712.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T03/2022 cho Trường PTDTBT THCS Nậm Khòa
Trường tiểu học Hồ Thầu TK chuyển đi 2022 26-04-2022 5.184.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T03/2022 cho Trường tiểu học Hồ Thầu
Trường mầm non Đản Ván huyện Hoàng Su Phì tỉnh Hà Giang TK chuyển đi 2022 26-04-2022 1.890.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T03/2022 cho Trường MN Đản Ván
Trường mầm non Hồ Thầu TK chuyển đi 2022 26-04-2022 1.512.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T03/2022 cho Trường mầm non Hồ Thầu
Trường mầm non Chiến Phố TK chuyển đi 2022 26-04-2022 4.710.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T03/2022 cho Trường mầm non Chiến Phố
Trường mầm non Nậm Khoà TK chuyển đi 2022 26-04-2022 1.476.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T03/2022 cho Trường mầm non Nậm Khòa
Trường mầm non Nậm Ty TK chuyển đi 2022 26-04-2022 4.266.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T03/2022 cho Trường mầm non Nậm Ty
Trường tiểu học Nậm Ty TK chuyển đi 2022 26-04-2022 16.616.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T03/2022 cho Trường tiểu học Nậm Ty
Trường THCS Nậm Ty TK chuyển đi 2022 26-04-2022 7.760.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T03/2022 cho Trường THCS Nậm Ty
Trường mầm non xã Núa Ngam TK chuyển đi 2022 26-04-2022 24.150.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T03/2022 cho Trường mầm non xã Núa Ngam
Trường mầm non số 2 xã Na Tông TK chuyển đi 2022 26-04-2022 5.280.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T03/2022 cho Trường mầm non số 2 Na Tông
Trường Mầm non xã Hua Thanh TK chuyển đi 2022 26-04-2022 12.096.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T03/2022 cho Trường mầm non xã Hua Thanh
Trường Mầm non số 2 xã Mường Pồn TK chuyển đi 2022 26-04-2022 8.280.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T03/2022 cho Trường mầm non số 2 Mường Pồn
Trường mầm non xã Mường Lói TK chuyển đi 2022 26-04-2022 8.886.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T03/2022 cho Trường mầm non xã Mường Lói
Trường PTDTBT Tiểu học xã Hẹ Muông TK chuyển đi 2022 26-04-2022 13.104.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T03/2022 cho Trường PTDTBT TH Hẹ Muông
Trường mầm non số 1 xã Na Tông TK chuyển đi 2022 26-04-2022 10.830.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T03/2022 cho Trường mầm non số 1 xã Na Tông
Trường Mầm non xã Phu Luông TK chuyển đi 2022 26-04-2022 6.636.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T03/2022 cho Trường mầm non xã Phu Luông
Trường MN xã Pa Thơm TK chuyển đi 2022 26-04-2022 816.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T03/2022 cho Trường mầm non xã Pa Thơm
Trường MN xã Hẹ Muông TK chuyển đi 2022 26-04-2022 14.076.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T03/2022 cho Trường mầm non xã Hẹ Muông
Trường PTDTBT tiểu học Trung Thu TK chuyển đi 2022 26-04-2022 32.664.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T03/2022 cho Trường PTDTBT tiểu học Trung Thu
Trưởng tiểu học xã Hua Thanh TK chuyển đi 2022 26-04-2022 35.696.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T03/2022 cho Trường tiểu học xã Hua Thanh
Trường MN Pú Nhung TK chuyển đi 2022 26-04-2022 7.188.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T03/2022 cho Trường mầm non Pú Nhung
Trường mầm non Hoa Ban TK chuyển đi 2022 26-04-2022 5.256.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T03/2022 cho Trường mầm non Hoa Ban
Trường mầm non Hoạ Mi TK chuyển đi 2022 26-04-2022 1.410.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T03/2022 cho Trường mầm non Họa Mi
Trường mầm non Sơn Ca TK chuyển đi 2022 26-04-2022 3.684.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T03/2022 cho Trường mầm non Sơn Ca
Trường mầm non Rạng Đông TK chuyển đi 2022 26-04-2022 5.184.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T03/2022 cho Trường mầm non Rạng Đông
Trường mầm non Toả Tình TK chuyển đi 2022 26-04-2022 4.560.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T03/2022 cho Trường mầm non Toả Tình
Trường mầm non Nà Sáy TK chuyển đi 2022 26-04-2022 2.862.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T03/2022 cho Trường mầm non Nà Sáy
Trường mầm non Mường Thín TK chuyển đi 2022 26-04-2022 2.544.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T03/2022 cho Trường mầm non Mường Thín
Trường mầm non Chiềng Sinh TK chuyển đi 2022 26-04-2022 4.884.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T03/2022 cho Trường mầm non Chiềng Sinh
Trường mầm non An Bình TK chuyển đi 2022 26-04-2022 1.590.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T03/2022 cho Trường mầm non An Bình
Trường MN Mường Mùn TK chuyển đi 2022 26-04-2022 5.460.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T03/2022 cho Trường mầm non Mường Mùn
Trường MN Nậm Din TK chuyển đi 2022 26-04-2022 11.202.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T03/2022 cho Trường mầm non Nậm Din
Trường mầm non Phình Sáng TK chuyển đi 2022 26-04-2022 10.548.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T03/2022 cho Trường mầm non Phình Sáng
Trường mầm non Tênh Phông TK chuyển đi 2022 26-04-2022 6.216.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T03/2022 cho Trường mầm non Tênh Phông
Trường MN Sao Mai TK chuyển đi 2022 26-04-2022 9.744.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T03/2022 cho Trường MN Sao Mai
Trường TH&THCS Toả Tình TK chuyển đi 2022 26-04-2022 23.872.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T03/2022 cho Trường THCS Toả Tình
Trường MN Mùn Chung TK chuyển đi 2022 26-04-2022 3.054.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T03/2022 cho Trường MN Mùn Chung
Trường mầm non Quài Cang TK chuyển đi 2022 26-04-2022 8.082.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T03/2022 cho Trường mầm non Quài Cang
Trường mầm non Quài Nưa TK chuyển đi 2022 26-04-2022 7.830.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T03/2022 cho Trường mầm non Quài Nưa
Trường mầm non Ta Ma TK chuyển đi 2022 26-04-2022 6.966.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T03/2022 cho Trường MN Ta Ma
Trường THCS Rạng Đông TK chuyển đi 2022 26-04-2022 19.912.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T03/2022 cho Trường THCS Rạng Đông
Trường Mầm non Đồng Phúc TK chuyển đi 2022 26-04-2022 5.568.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T03/2022 cho Trường mầm non Đồng Phúc
Trường Mầm non Vũ Chấn TK chuyển đi 2022 26-04-2022 2.070.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T03/2022 cho Trường MN Vũ Chấn
Trường Tiểu học Lũng Luông TK chuyển đi 2022 26-04-2022 15.504.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T03/2022 cho Trường TH Lũng Luông