Donor List

Name Campaign Donation date Amount Comment
Trường tiểu học xã Núa Ngam TK chuyển đi 2022 28-06-2022 43.656.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T05/2022 cho Trường tiểu học Núa Ngam
Trường mầm non số 2 xã Thanh Yên TK chuyển đi 2022 28-06-2022 14.682.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T05/2022 cho Trường MN số 2 Thanh Yên
Trường Tiểu học xã Noong Luống TK chuyển đi 2022 28-06-2022 34.000.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T05/2022 cho Trường tiểu học xã Noong Luống
Trường MN xã Mường Nhà TK chuyển đi 2022 28-06-2022 25.026.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T05/2022 cho Trường MN xã Mường Nhà
Trường mầm non Khong Hin TK chuyển đi 2022 28-06-2022 10.122.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T05/2022 cho Trường mầm non Khoong Hin
Trường MN Pú Nhung TK chuyển đi 2022 28-06-2022 10.050.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T05/2022 cho Trường mầm non Pú Nhung
Trường mầm non Hoa Ban TK chuyển đi 2022 28-06-2022 9.438.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T05/2022 cho Trường mầm non Hoa Ban
Trường mầm non Hoạ Mi TK chuyển đi 2022 28-06-2022 3.576.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T05/2022 cho Trường mầm non Họa Mi
Trường mầm non Sơn Ca TK chuyển đi 2022 28-06-2022 3.720.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T05/2022 cho Trường mầm non Sơn Ca
Trường mầm non Rạng Đông TK chuyển đi 2022 28-06-2022 4.782.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T05/2022 cho Trường mầm non Rạng Đông
Trường mầm non Toả Tình TK chuyển đi 2022 28-06-2022 5.676.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T05/2022 cho Trường mầm non Toả Tình
Trường mầm non Nà Sáy TK chuyển đi 2022 28-06-2022 4.650.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T05/2022 cho Trường mầm non Nà Sáy
Trường MN Bình Minh TK chuyển đi 2022 28-06-2022 4.620.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T05/2022 cho Trường mầm non Bình Minh
Trường mầm non Mường Thín TK chuyển đi 2022 28-06-2022 6.096.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T05/2022 cho Trường mầm non Mường Thín
Trường mầm non Chiềng Sinh TK chuyển đi 2022 28-06-2022 5.166.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T05/2022 cho Trường mầm non Chiềng Sinh
Trường mầm non An Bình TK chuyển đi 2022 28-06-2022 2.340.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T05/2022 cho Trường mầm non An Bình
Trường MN Mường Mùn TK chuyển đi 2022 28-06-2022 8.904.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T05/2022 cho Trường mầm non Mường Mùn
Trường MN Nậm Din TK chuyển đi 2022 28-06-2022 8.814.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T05/2022 cho Trường mầm non Nậm Din
Trường mầm non Phình Sáng TK chuyển đi 2022 28-06-2022 8.514.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T05/2022 cho Trường mầm non Phình Sáng
Trường mầm non Tênh Phông TK chuyển đi 2022 28-06-2022 5.460.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T05/2022 cho Trường mầm non Tênh Phông
Trường mầm non Pú Xi TK chuyển đi 2022 28-06-2022 9.174.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T05/2022 cho Trường mầm non Pú Xi
Trường MN Sao Mai TK chuyển đi 2022 28-06-2022 5.670.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T05/2022 cho Trường MN Sao Mai
Trường THCS Vừ A Dính TK chuyển đi 2022 28-06-2022 3.264.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T05/2022 cho Trường THCS Vừ A Dính
Trường TH&THCS Toả Tình TK chuyển đi 2022 28-06-2022 17.672.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T05/2022 cho Trường THCS Toả Tình
Trường MN Mùn Chung TK chuyển đi 2022 28-06-2022 5.610.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T05/2022 cho Trường MN Mùn Chung
Trường mầm non Quài Cang TK chuyển đi 2022 28-06-2022 10.794.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T05/2022 cho Trường mầm non Quài Cang
Trường mầm non Quài Nưa TK chuyển đi 2022 28-06-2022 8.856.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T05/2022 cho Trường mầm non Quài Nưa
Trường mầm non Ta Ma TK chuyển đi 2022 28-06-2022 7.404.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T05/2022 cho Trường MN Ta Ma
Trường THCS Rạng Đông TK chuyển đi 2022 28-06-2022 15.728.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T05/2022 cho Trường THCS Rạng Đông
Trường Tiểu học Nà Tòng TK chuyển đi 2022 28-06-2022 1.440.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T05/2022 cho Trường Tiểu học Nà Tòng
Trường Mầm non Đồng Phúc TK chuyển đi 2022 28-06-2022 7.424.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T05/2022 cho Trường mầm non Đồng Phúc
Trường MN xã Mường Nhà TK chuyển đi 2022 28-06-2022 27.120.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T03/2022 cho Trường MN xã Mường Nhà
Trường PTDT bán trú THCS Tả Thàng TK chuyển đi 2022 28-06-2022 12.064.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T03/2022 cho Trường PTDTBT THCS Tả Thàng
Trường PTDTBT Tiểu học Dền Thàng TK chuyển đi 2022 28-06-2022 34.040.500,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T03/2022 cho Trường tiểu học Dền Thàng
Trường mầm non Bản Luốc TK chuyển đi 2022 28-06-2022 840.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T03/2022 cho Trường mầm non Bản Luốc
Trường mầm non Tụ Nhân TK chuyển đi 2022 28-06-2022 2.278.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T03/2022 cho Trường mầm non Tụ Nhân
Trường mầm non Pố lồ huyện Hoàng Su Phì tỉnh Hà Giang TK chuyển đi 2022 28-06-2022 2.827.800,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T03/2022 cho Trường màm non Pố Lồ
Trường mầm non Tả Sử Choóng TK chuyển đi 2022 28-06-2022 1.400.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T03/2022 cho Trường mầm non Tả Sử Choóng
Trường Mầm non xã Na Ư TK chuyển đi 2022 28-06-2022 8.976.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T02. T03/2022 cho Trường mầm non xã Na Ư
Trường MN Pu Lau xã Mường Nhà TK chuyển đi 2022 28-06-2022 13.098.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T03/2022 cho Trường mầm non Pu Lau xã Mường Nhà
Trường mầm non xã mường Pồn TK chuyển đi 2022 28-06-2022 5.502.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T03/2022 cho Trường mầm non xã Mường Pồn
Trường THCS Vừ A Dính TK chuyển đi 2022 28-06-2022 3.264.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T03/2022 cho Trường THCS Vừ A Dính
Trưởng tiểu học xã Hua Thanh TK chuyển đi 2022 28-06-2022 26.384.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T05/2022 cho Trường tiểu học xã Hua Thanh
Trường TH&THCS xã Pú Đao TK chuyển đi 2022 28-06-2022 18.445.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T03/2022 cho TrườngTH & THCS Pú Đao
Trường th&thcs Nghĩa Sơn TK chuyển đi 2022 28-06-2022 19.320.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T03/2022 cho Trường TH&THCS Nghĩa Sơn
Trường Tiểu học Nà Tòng TK chuyển đi 2022 28-06-2022 2.376.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T03/2022 cho Trường Tiểu học Nà Tòng
Trường MN Bình Minh TK chuyển đi 2022 28-06-2022 10.830.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T03/2022 cho Trường mầm non Bình Minh
Trường mầm non Khong Hin TK chuyển đi 2022 28-06-2022 5.850.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T03/2022 cho Trường mầm non Khoong Hin
Trường PTDTBT tiểu học Tả Gia Khâu TK chuyển đi 2022 28-06-2022 21.000.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T03/2022 cho Trường tiểu học Tả Gia Khâu
Trường mầm non Pú Xi TK chuyển đi 2022 28-06-2022 12.006.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T03/2022 cho Trường mầm non Pú Xi