Donor List

Name Campaign Donation date Amount Comment
Trường MN xã Hẹ Muông TK chuyển đi 2022 11-11-2022 11.628.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T09/2021 cho Trường mầm non xã Hẹ Muông
Trường MN xã Pa Thơm TK chuyển đi 2022 11-11-2022 3.636.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T09/2021 cho Trường mầm non xã Pa Thơm
Trường Mầm non xã Phu Luông TK chuyển đi 2022 11-11-2022 7.410.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T09/2021 cho Trường mầm non xã Phu Luông
Trường mầm non số 1 xã Na Tông TK chuyển đi 2022 11-11-2022 7.980.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T09/2021 cho Trường mầm non số 1 xã Na Tông
Trường PTDTBT Tiểu học xã Hẹ Muông TK chuyển đi 2022 11-11-2022 13.072.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T09/2021 cho Trường PTDTBT TH Hẹ Muông
Trường mầm non xã Mường Lói TK chuyển đi 2022 11-11-2022 7.866.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T09/2022 cho Trường mầm non xã Mường Lói
Trường Mầm non số 2 xã Mường Pồn TK chuyển đi 2022 11-11-2022 3.954.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T09/2022 cho Trường mầm non số 2 Mường Pồn
Trường Mầm non xã Hua Thanh TK chuyển đi 2022 11-11-2022 12.768.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T09/2022 cho Trường mầm non xã Hua Thanh
Trường mầm non xã Núa Ngam TK chuyển đi 2022 11-11-2022 24.282.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T09/2022 cho Trường mầm non xã Núa Ngam
Trường THCS Nậm Ty TK chuyển đi 2022 11-11-2022 17.160.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T09/2022 cho Trường THCS Nậm Ty
Trường tiểu học Nậm Ty TK chuyển đi 2022 11-11-2022 27.136.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T09/2022 cho Trường Tiểu học Nậm Ty
Trường mầm non Nậm Ty TK chuyển đi 2022 11-11-2022 10.278.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T09/2022 cho Trường mầm non Nậm Ty
Trường mầm non Nậm Khoà TK chuyển đi 2022 11-11-2022 5.682.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T09/2022 cho Trường mầm non Nậm Khòa
Trường mầm non Chiến Phố TK chuyển đi 2022 11-11-2022 10.494.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T09/2022 cho Trường mầm non Chiến Phố
Trường mầm non Tụ Nhân TK chuyển đi 2022 11-11-2022 10.032.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T09/2022 cho Trường mầm non Tụ Nhân
Trường MN Bản Máy huyện Hoàng Su Phì tỉnh Hà Giang TK chuyển đi 2022 11-11-2022 5.832.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T09/2022 cho Trường mầm non Bản Máy
Trường mầm non Nam Sơn TK chuyển đi 2022 11-11-2022 4.921.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T09/2022 cho Trường mầm non Nam Sơn
Trường PTDTBT Tiểu học Pa Cheo TK chuyển đi 2022 11-11-2022 19.400.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T09/2022 cho Trường PTDTBT Tiểu học Pa Cheo
Trường PTDTBT tiểu học Tả Gia Khâu TK chuyển đi 2022 11-11-2022 13.600.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T09/2022 cho Trường tiểu học Tả Gia Khâu
Trường TH & THCS Tung Chung Phố TK chuyển đi 2022 11-11-2022 30.400.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T09/2022 cho Trường THCS Tung Chung Phố
Lường Thị Cẩm Tú TK chuyển đi 2022 03-11-2022 600.000,00 CHUYEN KHOANQUY TNVC HO TRO CHI PHI SINH HOAT THANG 11.2022 CHO 05 EM TRUONG THCS THI TRAN MUONG ANG, HUYEN MUONG ANG, TINH DIEN BIEN
Nguyễn Duy Hoàng TK chuyển đi 2022 03-11-2022 600.000,00 CHUYEN KHOANQUY TNVC HO TRO CHI PHI SINH HOAT THANG 11.2022 CHO 05 EM TRUONG THCS THI TRAN MUONG ANG, HUYEN MUONG ANG, TINH DIEN BIEN
Sái Hải Thành TK chuyển đi 2022 03-11-2022 600.000,00 CHUYEN KHOANQUY TNVC HO TRO CHI PHI SINH HOAT THANG 11.2022 CHO 05 EM TRUONG THCS THI TRAN MUONG ANG, HUYEN MUONG ANG, TINH DIEN BIEN
Phạm Trang Anh TK chuyển đi 2022 03-11-2022 600.000,00 CHUYEN KHOANQUY TNVC HO TRO CHI PHI SINH HOAT THANG 11.2022 CHO 05 EM TRUONG THCS THI TRAN MUONG ANG, HUYEN MUONG ANG, TINH DIEN BIEN
Quảng Mai Chi TK chuyển đi 2022 03-11-2022 600.000,00 CHUYEN KHOANQUY TNVC HO TRO CHI PHI SINH HOAT THANG 11.2022 CHO 05 EM TRUONG THCS THI TRAN MUONG ANG, HUYEN MUONG ANG, TINH DIEN BIEN
Ly Yến Chi TK chuyển đi 2022 03-11-2022 300.000,00 CHUYEN KHOANQUY TRO NGHEO VUNG CAO chuyen tien TRUONG MAM NON XA NA U//TK: 113000112131 tai Ngan hang TMCP Cong Thuong Viet Nam VietinBank, QUY TNVC HO TRO THUC PHAM THANG 11.2022 CHO 04 EM TRUONG MAM NON XA NA U
Lầu Thị Ly TK chuyển đi 2022 03-11-2022 300.000,00 CHUYEN KHOANQUY TRO NGHEO VUNG CAO chuyen tien TRUONG MAM NON XA NA U//TK: 113000112131 tai Ngan hang TMCP Cong Thuong Viet Nam VietinBank, QUY TNVC HO TRO THUC PHAM THANG 11.2022 CHO 04 EM TRUONG MAM NON XA NA U
Và Anh Tuấn TK chuyển đi 2022 03-11-2022 300.000,00 CHUYEN KHOANQUY TRO NGHEO VUNG CAO chuyen tien TRUONG MAM NON XA NA U//TK: 113000112131 tai Ngan hang TMCP Cong Thuong Viet Nam VietinBank, QUY TNVC HO TRO THUC PHAM THANG 11.2022 CHO 04 EM TRUONG MAM NON XA NA U
Và Phềnh Mông TK chuyển đi 2022 03-11-2022 300.000,00 CHUYEN KHOANQUY TRO NGHEO VUNG CAO chuyen tien TRUONG MAM NON XA NA U//TK: 113000112131 tai Ngan hang TMCP Cong Thuong Viet Nam VietinBank, QUY TNVC HO TRO THUC PHAM THANG 11.2022 CHO 04 EM TRUONG MAM NON XA NA U
Và Anh Tuấn TK chuyển đi 2022 29-09-2022 600.000,00 CHUYEN KHOANQUY TNVC HO TRO THUC PHAM THANG 9,10/2022 CHO 04 EM TRUONG MAM NON XA NA U
Lầu Thị Ly TK chuyển đi 2022 29-09-2022 600.000,00 CHUYEN KHOANQUY TNVC HO TRO THUC PHAM THANG 9,10/2022 CHO 04 EM TRUONG MAM NON XA NA U
Ly Yến Chi TK chuyển đi 2022 29-09-2022 600.000,00 CHUYEN KHOANQUY TNVC HO TRO THUC PHAM THANG 9,10/2022 CHO 04 EM TRUONG MAM NON XA NA U
Và Phềnh Mông TK chuyển đi 2022 29-09-2022 600.000,00 CHUYEN KHOANQUY TNVC HO TRO THUC PHAM THANG 9,10/2022 CHO 04 EM TRUONG MAM NON XA NA U
Và Anh Tuấn TK chuyển đi 2022 05-08-2022 300.000,00 CHUYEN KHOANQUY TNVC HO TRO THUC PHAM THANG 8/2022 CHO 05 EM TRUONG MAM NON XA NA U
Sùng Tuấn Anh TK chuyển đi 2022 05-08-2022 300.000,00 CHUYEN KHOANQUY TNVC HO TRO THUC PHAM THANG 8/2022 CHO 05 EM TRUONG MAM NON XA NA U
Lầu Thị Ly TK chuyển đi 2022 05-08-2022 300.000,00 CHUYEN KHOANQUY TNVC HO TRO THUC PHAM THANG 8/2022 CHO 05 EM TRUONG MAM NON XA NA U
Ly Yến Chi TK chuyển đi 2022 05-08-2022 300.000,00 CHUYEN KHOANQUY TNVC HO TRO THUC PHAM THANG 8/2022 CHO 05 EM TRUONG MAM NON XA NA U
Và Phềnh Mông TK chuyển đi 2022 05-08-2022 300.000,00 CHUYEN KHOANQUY TNVC HO TRO THUC PHAM THANG 8/2022 CHO 05 EM TRUONG MAM NON XA NA U
Và Phềnh Mông TK chuyển đi 2022 06-07-2022 300.000,00 CHUYEN KHOANQUY TRO NGHEO VUNG CAO chuyen tien TRUONG MAM NON XA NA U, QUY TNVC HO TRO THUC PHAM THANG 7/2022 CHO 05 EM TRUONG MAM NON XA NA U
Ly Yến Chi TK chuyển đi 2022 06-07-2022 300.000,00 CHUYEN KHOANQUY TRO NGHEO VUNG CAO chuyen tien TRUONG MAM NON XA NA U, QUY TNVC HO TRO THUC PHAM THANG 7/2022 CHO 05 EM TRUONG MAM NON XA NA U
Lầu Thị Ly TK chuyển đi 2022 06-07-2022 300.000,00 CHUYEN KHOANQUY TRO NGHEO VUNG CAO chuyen tien TRUONG MAM NON XA NA U, QUY TNVC HO TRO THUC PHAM THANG 7/2022 CHO 05 EM TRUONG MAM NON XA NA U
Và Anh Tuấn TK chuyển đi 2022 06-07-2022 300.000,00 CHUYEN KHOANQUY TRO NGHEO VUNG CAO chuyen tien TRUONG MAM NON XA NA U, QUY TNVC HO TRO THUC PHAM THANG 7/2022 CHO 05 EM TRUONG MAM NON XA NA U
Sùng Tuấn Anh TK chuyển đi 2022 06-07-2022 300.000,00 CHUYEN KHOANQUY TRO NGHEO VUNG CAO chuyen tien TRUONG MAM NON XA NA U, QUY TNVC HO TRO THUC PHAM THANG 7/2022 CHO 05 EM TRUONG MAM NON XA NA U
Trường MN Sao Mai TK chuyển đi 2022 28-06-2022 5.670.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T05/2022 cho Trường MN Sao Mai
Trường mầm non Mường Thín TK chuyển đi 2022 28-06-2022 6.096.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T05/2022 cho Trường mầm non Mường Thín
Trường mầm non Pú Xi TK chuyển đi 2022 28-06-2022 9.174.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T05/2022 cho Trường mầm non Pú Xi
Trường mầm non Tênh Phông TK chuyển đi 2022 28-06-2022 5.460.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T05/2022 cho Trường mầm non Tênh Phông
Trường mầm non Phình Sáng TK chuyển đi 2022 28-06-2022 8.514.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T05/2022 cho Trường mầm non Phình Sáng
Trường mầm non An Bình TK chuyển đi 2022 28-06-2022 2.340.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T05/2022 cho Trường mầm non An Bình
Trường mầm non Chiềng Sinh TK chuyển đi 2022 28-06-2022 5.166.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T05/2022 cho Trường mầm non Chiềng Sinh