Donor List

Name Campaign Donation date Amount Comment
Trường MN Sao Mai TK chuyển đi 2022 15-12-2022 8.766.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T10/2022 cho Trường MN Sao Mai
Trường TH&THCS Toả Tình TK chuyển đi 2022 15-12-2022 18.312.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T10/2022 cho Trường THCS Toả Tình
Trường MN Mùn Chung TK chuyển đi 2022 15-12-2022 7.830.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T10/2022 cho Trường MN Mùn Chung
Trường mầm non Quài Cang TK chuyển đi 2022 15-12-2022 13.974.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T10/2022 cho Trường mầm non Quài Cang
Trường mầm non Quài Nưa TK chuyển đi 2022 15-12-2022 10.194.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T10/2022 cho Trường mầm non Quài Nưa
Trường mầm non Ta Ma TK chuyển đi 2022 15-12-2022 15.324.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T10/2022 cho Trường MN Ta Ma
Trường THCS Rạng Đông TK chuyển đi 2022 15-12-2022 18.632.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T10/2022 cho Trường THCS Rạng Đông
Trường Tiểu học Nà Tòng TK chuyển đi 2022 15-12-2022 1.656.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T10/2022 cho Trường Tiểu học Nà Tòng
Trường MN xã Noong Luống TK chuyển đi 2022 15-12-2022 6.204.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T10/2022 cho Trường MN xã Noong Luống
Trường Mầm non Đồng Phúc TK chuyển đi 2022 15-12-2022 5.440.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T10/2022 cho Trường mầm non Đồng Phúc
Trường Mầm non Vũ Chấn TK chuyển đi 2022 15-12-2022 3.690.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T10/2022 cho Trường MN Vũ Chấn
Trường Tiểu học Lũng Luông TK chuyển đi 2022 15-12-2022 13.872.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T10/2022 cho Trường TH Lũng Luông
Trường Tiểu học Thượng Nung TK chuyển đi 2022 15-12-2022 4.352.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T10/2022 cho Trường tiểu học thượng Nung
Trường tiểu học trung lý 1 - Mường lát - Thanh Hoá TK chuyển đi 2022 15-12-2022 30.112.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T10/2022 cho Trường tiểu học Trung Lý 1 - Mường Lát - Thanh Hóa
Trường th&thcs Nghĩa Sơn TK chuyển đi 2022 15-12-2022 30.024.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T10/2022 cho Trường TH&THCS Nghĩa Sơn
Trường TH Nghĩa Tâm TK chuyển đi 2022 15-12-2022 15.245.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T10/2022 cho Trường TH Nghĩa Tâm
Nguyễn Duy Hoàng TK chuyển đi 2022 08-12-2022 600.000,00 CHUYEN KHOANQUY TNVC HO TRO CHI PHI SINH HOAT THANG 12.2022 CHO 05 EM TRUONG THCS THI TRAN MUONG ANG, HUYEN MUONG ANG, TINH DIEN BIEN
Sái Hải Thành TK chuyển đi 2022 08-12-2022 600.000,00 CHUYEN KHOANQUY TNVC HO TRO CHI PHI SINH HOAT THANG 12.2022 CHO 05 EM TRUONG THCS THI TRAN MUONG ANG, HUYEN MUONG ANG, TINH DIEN BIEN
Phạm Trang Anh TK chuyển đi 2022 08-12-2022 600.000,00 CHUYEN KHOANQUY TNVC HO TRO CHI PHI SINH HOAT THANG 12.2022 CHO 05 EM TRUONG THCS THI TRAN MUONG ANG, HUYEN MUONG ANG, TINH DIEN BIEN
Lường Thị Cẩm Tú TK chuyển đi 2022 08-12-2022 600.000,00 CHUYEN KHOANQUY TNVC HO TRO CHI PHI SINH HOAT THANG 12.2022 CHO 05 EM TRUONG THCS THI TRAN MUONG ANG, HUYEN MUONG ANG, TINH DIEN BIEN
Quảng Mai Chi TK chuyển đi 2022 08-12-2022 600.000,00 CHUYEN KHOANQUY TNVC HO TRO CHI PHI SINH HOAT THANG 12.2022 CHO 05 EM TRUONG THCS THI TRAN MUONG ANG, HUYEN MUONG ANG, TINH DIEN BIEN
Và Phềnh Mông TK chuyển đi 2022 08-12-2022 300.000,00 CHUYEN KHOANQUY TRO NGHEO VUNG CAO chuyen tien TRUONG MAM NON XA NA U//TK: 113000112131 tai Ngan hang TMCP Cong Thuong Viet Nam VietinBank, QUY TNVC HO TRO THUC PHAM THANG 12.2022 CHO 04 EM TRUONG MAM NON XA NA U
Ly Yến Chi TK chuyển đi 2022 08-12-2022 300.000,00 CHUYEN KHOANQUY TRO NGHEO VUNG CAO chuyen tien TRUONG MAM NON XA NA U//TK: 113000112131 tai Ngan hang TMCP Cong Thuong Viet Nam VietinBank, QUY TNVC HO TRO THUC PHAM THANG 12.2022 CHO 04 EM TRUONG MAM NON XA NA U
Lầu Thị Ly TK chuyển đi 2022 08-12-2022 300.000,00 CHUYEN KHOANQUY TRO NGHEO VUNG CAO chuyen tien TRUONG MAM NON XA NA U//TK: 113000112131 tai Ngan hang TMCP Cong Thuong Viet Nam VietinBank, QUY TNVC HO TRO THUC PHAM THANG 12.2022 CHO 04 EM TRUONG MAM NON XA NA U
Và Anh Tuấn TK chuyển đi 2022 08-12-2022 300.000,00 CHUYEN KHOANQUY TRO NGHEO VUNG CAO chuyen tien TRUONG MAM NON XA NA U//TK: 113000112131 tai Ngan hang TMCP Cong Thuong Viet Nam VietinBank, QUY TNVC HO TRO THUC PHAM THANG 12.2022 CHO 04 EM TRUONG MAM NON XA NA U
Trường mầm non An Bình TK chuyển đi 2022 11-11-2022 3.576.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T09/2021 cho Trường mầm non An Bình
Trường TH & THCS Tung Chung Phố TK chuyển đi 2022 11-11-2022 30.400.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T09/2022 cho Trường THCS Tung Chung Phố
Trường PTDTBT tiểu học Tả Gia Khâu TK chuyển đi 2022 11-11-2022 13.600.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T09/2022 cho Trường tiểu học Tả Gia Khâu
Trường PTDTBT Tiểu học Pa Cheo TK chuyển đi 2022 11-11-2022 19.400.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T09/2022 cho Trường PTDTBT Tiểu học Pa Cheo
Trường mầm non Nam Sơn TK chuyển đi 2022 11-11-2022 4.921.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T09/2022 cho Trường mầm non Nam Sơn
Trường MN Bản Máy huyện Hoàng Su Phì tỉnh Hà Giang TK chuyển đi 2022 11-11-2022 5.832.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T09/2022 cho Trường mầm non Bản Máy
Trường mầm non Tụ Nhân TK chuyển đi 2022 11-11-2022 10.032.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T09/2022 cho Trường mầm non Tụ Nhân
Trường mầm non Chiến Phố TK chuyển đi 2022 11-11-2022 10.494.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T09/2022 cho Trường mầm non Chiến Phố
Trường mầm non Nậm Khoà TK chuyển đi 2022 11-11-2022 5.682.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T09/2022 cho Trường mầm non Nậm Khòa
Trường mầm non Nậm Ty TK chuyển đi 2022 11-11-2022 10.278.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T09/2022 cho Trường mầm non Nậm Ty
Trường tiểu học Nậm Ty TK chuyển đi 2022 11-11-2022 27.136.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T09/2022 cho Trường Tiểu học Nậm Ty
Trường THCS Nậm Ty TK chuyển đi 2022 11-11-2022 17.160.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T09/2022 cho Trường THCS Nậm Ty
Trường mầm non xã Núa Ngam TK chuyển đi 2022 11-11-2022 24.282.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T09/2022 cho Trường mầm non xã Núa Ngam
Trường Mầm non xã Hua Thanh TK chuyển đi 2022 11-11-2022 12.768.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T09/2022 cho Trường mầm non xã Hua Thanh
Trường Mầm non số 2 xã Mường Pồn TK chuyển đi 2022 11-11-2022 3.954.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T09/2022 cho Trường mầm non số 2 Mường Pồn
Trường mầm non xã Mường Lói TK chuyển đi 2022 11-11-2022 7.866.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T09/2022 cho Trường mầm non xã Mường Lói
Trường PTDTBT Tiểu học xã Hẹ Muông TK chuyển đi 2022 11-11-2022 13.072.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T09/2021 cho Trường PTDTBT TH Hẹ Muông
Trường mầm non số 1 xã Na Tông TK chuyển đi 2022 11-11-2022 7.980.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T09/2021 cho Trường mầm non số 1 xã Na Tông
Trường Mầm non xã Phu Luông TK chuyển đi 2022 11-11-2022 7.410.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T09/2021 cho Trường mầm non xã Phu Luông
Trường mầm non Phình Sáng TK chuyển đi 2022 11-11-2022 9.510.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T09/2021 cho Trường mầm non Phình Sáng
Trường Mầm non Đồng Phúc TK chuyển đi 2022 11-11-2022 5.120.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T09/2021 cho Trường mầm non Đồng Phúc
Trường mầm non Ta Ma TK chuyển đi 2022 11-11-2022 11.892.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T09/2021 cho Trường MN Ta Ma
Trường mầm non Tênh Phông TK chuyển đi 2022 11-11-2022 4.494.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T09/2021 cho Trường mầm non Tênh Phông
Trường Mầm non Vũ Chấn TK chuyển đi 2022 11-11-2022 3.210.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T09/2021 cho Trường MN Vũ Chấn
Trường MN Nậm Din TK chuyển đi 2022 11-11-2022 11.700.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T09/2021 cho Trường mầm non Nậm Din