Donor List

Name Campaign Donation date Amount Comment
Trường PTDTBT THCS số 2 Hương Trà TK chuyển đi 2021 19-04-2021 17.204.400,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T03/2021 cho Trường PTDTBT THCS số 2 Hương Trà
Trường TH & THCS Tung Chung Phố TK chuyển đi 2021 12-04-2021 22.704.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T01/2021 cho Trường THCS Tung Chung Phố
Trường PTDTBT tiểu học Tả Gia Khâu TK chuyển đi 2021 12-04-2021 20.520.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T01/2021 cho Trường tiểu học Tả Gia Khâu
Trường PTDT bán trú THCS Tả Thàng TK chuyển đi 2021 12-04-2021 10.416.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T01/2021 cho Trường PTDTBT THCS Tả Thàng
Trường mầm non Thanh Bình TK chuyển đi 2021 12-04-2021 6.600.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T01/2021 cho Trường mầm non Thanh Bình
Sền Thị Thơm TK chuyển đi 2021 12-04-2021 6.240.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T01/2021 cho Trường mầm non Nậm Chảy
Trường PTDTBT Tiểu học Dền Thàng TK chuyển đi 2021 12-04-2021 42.355.600,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T01/2021 cho Trường tiểu học Dền Thàng
Trường MN Bản Máy huyện Hoàng Su Phì tỉnh Hà Giang TK chuyển đi 2021 12-04-2021 4.692.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T01/2021 cho Trường mầm non Bản Máy
Trường mầm non Bản Luốc TK chuyển đi 2021 12-04-2021 6.840.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T01/2021 cho Trường mầm non Bản Luốc
Trường mầm non Đản Ván huyện Hoàng Su Phì tỉnh Hà Giang TK chuyển đi 2021 12-04-2021 5.600.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T01/2021 cho Trường MN Đản Ván
Trường mầm non Nậm Khoà TK chuyển đi 2021 12-04-2021 4.920.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T01/2021 cho Trường mầm non Nậm Khòa
Trường mầm non số 2 xã Na Tông TK chuyển đi 2021 12-04-2021 6.732.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T01/2021 cho Trường mầm non số 2 Na Tông
Trường Mầm non xã Na Ư TK chuyển đi 2021 12-04-2021 8.436.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T01/2021 cho Trường mầm non xã Na Ư
Trường Mầm non số 2 xã Mường Pồn TK chuyển đi 2021 12-04-2021 6.486.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T01/2021 cho Trường mầm non số 2 Mường Pồn
Trường mầm non xã Mường Lói TK chuyển đi 2021 12-04-2021 8.094.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T01/2021 cho Trường mầm non xã Mường Lói
Trường mầm non số 1 xã Na Tông TK chuyển đi 2021 12-04-2021 8.892.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T01/2021 cho Trường mầm non số 1 xã Na Tông
Trường Mầm non xã Phu Luông TK chuyển đi 2021 12-04-2021 5.874.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T01/2021 cho Trường mầm non xã Phu Luông
Trường MN Pu Lau xã Mường Nhà TK chuyển đi 2021 12-04-2021 6.000.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T01/2021 cho Trường mầm non Pu Lau xã Mường Nhà
Trường MN Số 2 xã Pá Khoang TK chuyển đi 2021 12-04-2021 6.156.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T01/2021 cho Trường mầm non số 2 Pá Khoang
Trường PTDTBT Tiểu học số 1 xã Mường Nhà TK chuyển đi 2021 12-04-2021 6.384.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T01/2021 cho Trường PTDTBT tiểu học số 1 xã Mường Nhà
Trường mầm non xã mường Pồn TK chuyển đi 2021 12-04-2021 11.040.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T01/2021 cho Trường mầm non xã Mường Pồn
Trưởng tiểu học xã Hua Thanh TK chuyển đi 2021 12-04-2021 29.920.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T01/2021 cho Trường tiểu học xã Hua Thanh
Trường Tiểu học xã Noong Luống TK chuyển đi 2021 12-04-2021 38.760.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T01/2021 cho Trường tiểu học xã Noong Luống
Trường mầm non Khong Hin TK chuyển đi 2021 12-04-2021 8.238.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T01/2021 cho Trường mầm non Khoong Hin
Trường mầm non Hoa Ban TK chuyển đi 2021 12-04-2021 8.592.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T01/2021 cho Trường mầm non Hoa Ban
Trường mầm non Rạng Đông TK chuyển đi 2021 12-04-2021 4.878.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T01/2021 cho Trường mầm non Rạng Đông
Trường mầm non Toả Tình TK chuyển đi 2021 12-04-2021 6.612.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T01/2021 cho Trường mầm non Toả Tình
Trường mầm non Mường Thín TK chuyển đi 2021 12-04-2021 2.544.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T01/2021 cho Trường mầm non Mường Thín
Trường mầm non Chiềng Sinh TK chuyển đi 2021 12-04-2021 6.612.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T01/2021 cho Trường mầm non Chiềng Sinh
Trường mầm non Phình Sáng TK chuyển đi 2021 12-04-2021 7.494.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T01/2021 cho Trường mầm non Phình Sáng
Trường mầm non Tênh Phông TK chuyển đi 2021 12-04-2021 6.120.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T01/2021 cho Trường mầm non Tênh Phông
Trường mầm non Pú Xi TK chuyển đi 2021 12-04-2021 14.874.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T01/2021 cho Trường mầm non Pú Xi
Trường MN Sao Mai TK chuyển đi 2021 12-04-2021 9.696.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T01/2021 cho Trường MN Sao Mai
Trường THCS Vừ A Dính TK chuyển đi 2021 12-04-2021 4.480.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T01/2021 cho Trường THCS Vừ A Dính
Trường MN Mùn Chung TK chuyển đi 2021 12-04-2021 5.742.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T01/2021 cho Trường MN Mùn Chung
Trường mầm non Quài Nưa TK chuyển đi 2021 12-04-2021 9.624.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T01/2021 cho Trường mầm non Quài Nưa
Trường mầm non Ta Ma TK chuyển đi 2021 12-04-2021 7.476.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T01/2021 cho Trường MN Ta Ma
Trường Tiểu học Nà Tòng TK chuyển đi 2021 12-04-2021 1.584.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T01/2021 cho Trường Tiểu học Nà Tòng
Trường Tiểu học Nhi Sơn TK chuyển đi 2021 12-04-2021 14.720.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T01/2021 cho Trường tiểu học nhi Sơn
Trường PTDTBT tiểu học Tả Thàng TK chuyển đi 2021 23-02-2021 32.928.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2020 cho Trường PTDTBT TH Tả Thàng
Trường PTDTBT Tiểu học Dền Thàng TK chuyển đi 2021 23-02-2021 42.187.600,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2020 cho Trường tiểu học Dền Thàng
Trường mầm non số 2 xã Na Tông TK chuyển đi 2021 23-02-2021 6.426.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2020 cho Trường mầm non số 2 Na Tông
Trường mầm non số 1 xã Na Tông TK chuyển đi 2021 23-02-2021 8.880.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2020 cho Trường mầm non số 1 xã Na Tông
Trường mầm non Quài Cang TK chuyển đi 2021 23-02-2021 10.170.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T11/2020 cho Trường mầm non Quài Cang
Trường PTDTBT tiểu học Tả Thàng TK chuyển đi 2021 23-02-2021 36.064.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T12/2020 cho Trường PTDTBT TH Tả Thàng
Trường PTDTBT Tiểu học Dền Thàng TK chuyển đi 2021 23-02-2021 52.734.500,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T12/2020 cho Trường tiểu học Dền Thàng
Trường mầm non Hồ Thầu TK chuyển đi 2021 23-02-2021 4.200.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T12/2020 cho Trường mầm non Hồ Thầu
Trường MN Pu Lau xã Mường Nhà TK chuyển đi 2021 23-02-2021 6.900.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T12/2020 cho Trường mầm non Pu Lau xã Mường Nhà
Trường mầm non Rạng Đông TK chuyển đi 2021 23-02-2021 7.524.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T12/2020 cho Trường mầm non Rạng Đông
Trường mầm non Pú Xi TK chuyển đi 2021 23-02-2021 18.504.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T12/2020 cho Trường mầm non Pú Xi