Donor List

Name Campaign Donation date Amount Comment
Trường mầm non Chiến Phố TK chuyển đi 2021 19-04-2021 2.334.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T02/2021 cho Trường mầm non Chiến Phố
Trường mầm non Nậm Khoà TK chuyển đi 2021 19-04-2021 1.140.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T02/2021 cho Trường mầm non Nậm Khòa
Trường Mầm non Tà Cáng xã Nà Tấu TK chuyển đi 2021 19-04-2021 618.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T02/2021 cho Trường mầm non Tả Cáng xã Nà Tấu
Trường Mầm non số 2 xã Nà Nhạn TK chuyển đi 2021 19-04-2021 1.530.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T02/2021 cho Trường mầm non số 2 Xã Nà Nhạn
Trường Mầm non xã Nà Nhạn TK chuyển đi 2021 19-04-2021 558.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T02/2021 cho Trường mầm non xã Nà Nhạn
Trường Mầm non xã Mường Phăng TK chuyển đi 2021 19-04-2021 612.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T02/2021 cho Trường mầm non xã Mường Phăng
Trường Mầm non số 2 xã Mường Pồn TK chuyển đi 2021 19-04-2021 744.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T02/2021 cho Trường mầm non số 2 Mường Pồn
Trường PTDTBT Tiểu học xã Hẹ Muông TK chuyển đi 2021 19-04-2021 2.160.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T02/2021 cho Trường PTDTBT TH Hẹ Muông
Trường Mầm non xã Nà Tấu TK chuyển đi 2021 19-04-2021 804.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T02/2021 cho Trường mầm non xã Nà Tấu
Trường MN xã Pa Thơm TK chuyển đi 2021 19-04-2021 360.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T02/2021 cho Trường mầm non xã Pa Thơm
Trường MN xã Hẹ Muông TK chuyển đi 2021 19-04-2021 1.710.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T02/2021 cho Trường mầm non xã Hẹ Muông
Trường MN Pu Lau xã Mường Nhà TK chuyển đi 2021 19-04-2021 600.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T02/2021 cho Trường mầm non Pu Lau xã Mường Nhà
Trường MN Số 2 xã Pá Khoang TK chuyển đi 2021 19-04-2021 648.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T02/2021 cho Trường mầm non số 2 Pá Khoang
Trường MN Số 1 xã Pá Khoang TK chuyển đi 2021 19-04-2021 624.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T02/2021 cho Trường mầm non số 1 Pá Khoang
Trường PTDTBT tiểu học Trung Thu TK chuyển đi 2021 19-04-2021 8.624.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T02/2021 cho Trường PTDTBT tiểu học Trung Thu
Trưởng tiểu học xã Hua Thanh TK chuyển đi 2021 19-04-2021 2.992.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T02/2021 cho Trường tiểu học xã Hua Thanh
Trường tiểu học xã Núa Ngam TK chuyển đi 2021 19-04-2021 3.872.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T02/2021 cho Trường tiểu học Núa Ngam
Trường Tiểu học xã Noong Luống TK chuyển đi 2021 19-04-2021 4.080.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T02/2021 cho Trường tiểu học xã Noong Luống
Trường MN Pú Nhung TK chuyển đi 2021 19-04-2021 1.002.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T02/2021 cho Trường mầm non Pú Nhung
Trường mầm non Hoạ Mi TK chuyển đi 2021 19-04-2021 462.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T02/2021 cho Trường mầm non Họa Mi
Trường mầm non Chiềng Sinh TK chuyển đi 2021 19-04-2021 396.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T02/2021 cho Trường mầm non Chiềng Sinh
Trường mầm non Phình Sáng TK chuyển đi 2021 19-04-2021 762.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T02/2021 cho Trường mầm non Phình Sáng
Trường THCS Vừ A Dính TK chuyển đi 2021 19-04-2021 1.568.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T02/2021 cho Trường THCS Vừ A Dính
Trường THCS Toả Tình TK chuyển đi 2021 19-04-2021 10.192.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T02/2021 cho Trường THCS Toả Tình
Trường mầm non Ta Ma TK chuyển đi 2021 19-04-2021 894.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T02/2021 cho Trường MN Ta Ma
Trường THCS Rạng Đông TK chuyển đi 2021 19-04-2021 6.344.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T02/2021 cho Trường THCS Rạng Đông
Trường Tiểu học Nà Tòng TK chuyển đi 2021 19-04-2021 600.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T02/2021 cho Trường Tiểu học Nà Tòng
Trường Mầm non Đồng Phúc TK chuyển đi 2021 19-04-2021 3.392.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T02/2021 cho Trường mầm non Đồng Phúc
Trường tiểu học trung lý 1 - Mường lát - Thanh Hoá TK chuyển đi 2021 19-04-2021 5.464.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T02/2021 cho Trường tiểu học Trung Lý 1 - Mường Lát - Thanh Hóa
Trường th&thcs Nghĩa Sơn TK chuyển đi 2021 19-04-2021 13.880.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T02/2021 cho Trường TH&THCS Nghĩa Sơn
Trường PTDTBT THCS số 2 Hương Trà TK chuyển đi 2021 19-04-2021 5.734.800,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T02/2021 cho Trường PTDTBT THCS số 2 Hương Trà
Trường TH & THCS Tung Chung Phố TK chuyển đi 2021 19-04-2021 28.480.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T03/2021 cho Trường THCS Tung Chung Phố
Trường PTDTBT tiểu học Tả Gia Khâu TK chuyển đi 2021 19-04-2021 24.736.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T03/2021 cho Trường tiểu học Tả Gia Khâu
Trường PTDT bán trú THCS Tả Thàng TK chuyển đi 2021 19-04-2021 10.960.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T03/2021 cho Trường PTDTBT THCS Tả Thàng
Trường mầm non xã Tung Chung Phố TK chuyển đi 2021 19-04-2021 5.904.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T03/2021 cho Trường mầm non Tung Chung Phố
Lý Thị Về TK chuyển đi 2021 19-04-2021 10.902.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T03/2021 cho Trường Mầm non La Pán Tẩn
Sền Thị Thơm TK chuyển đi 2021 19-04-2021 7.176.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T03/2021 cho Trường mầm non Nậm Chảy
Trường PTDTBT Tiểu học Pa Cheo TK chuyển đi 2021 19-04-2021 44.680.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T03/2021 cho Trường PTDTBT Tiểu học Pa Cheo
Trường Mẫu giáo Dền Thàng TK chuyển đi 2021 19-04-2021 7.800.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T03/2021 cho Trường mầm non Dền Thàng
Trường tiểu học A Thượng Sơn TK chuyển đi 2021 19-04-2021 19.656.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T03/2021 cho Trường TH A xã Thượng Sơn
Trường mầm non Nam Sơn TK chuyển đi 2021 19-04-2021 9.275.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T03/2021 cho Trường mầm non Nam Sơn
Trường PTDTBT THCS Nậm Khòa TK chuyển đi 2021 19-04-2021 15.280.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T03/2021 cho Trường PTDTBT THCS Nậm Khòa
Trường tiểu học Hồ Thầu TK chuyển đi 2021 19-04-2021 38.000.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T03/2021 cho Trường tiểu học Hồ Thầu
Trường mầm non Tụ Nhân TK chuyển đi 2021 19-04-2021 8.520.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T03/2021 cho Trường mầm non Tụ Nhân
Trường mầm non Đản Ván huyện Hoàng Su Phì tỉnh Hà Giang TK chuyển đi 2021 19-04-2021 6.440.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T03/2021 cho Trường MN Đản Ván
Trường mầm non Pố lồ huyện Hoàng Su Phì tỉnh Hà Giang TK chuyển đi 2021 19-04-2021 6.300.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T03/2021 cho Trường màm non Pố Lồ
Trường mầm non Tả Sử Choóng TK chuyển đi 2021 19-04-2021 5.698.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T03/2021 cho Trường mầm non Tả Sử Choong
Trường mầm non Chiến Phố TK chuyển đi 2021 19-04-2021 11.988.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T03/2021 cho Trường mầm non Chiến Phố
Trường mầm non Nậm Khoà TK chuyển đi 2021 19-04-2021 5.148.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T03/2021 cho Trường mầm non Nậm Khòa
Trường mầm non xã Núa Ngam TK chuyển đi 2021 19-04-2021 14.280.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T03/2021 cho Trường mầm non xã Núa Ngam