Donor List

Name Campaign Donation date Amount Comment
Trường Mầm non Võ Nguyên Giáp xã Mường Phăng TK chuyển đi 2021 28-05-2021 7.800.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T04/2021 cho Trường mầm non Võ Nguyên Giáp
Trường Mầm non số 2 xã Nà Nhạn TK chuyển đi 2021 28-05-2021 11.040.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T04/2021 cho Trường mầm non số 2 Xã Nà Nhạn
Trường Mầm non xã Na Ư TK chuyển đi 2021 28-05-2021 8.880.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T04/2021 cho Trường mầm non xã Na Ư
Trường Mầm non xã Nà Nhạn TK chuyển đi 2021 28-05-2021 7.818.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T04/2021 cho Trường mầm non xã Nà Nhạn
Trường Mầm non xã Hua Thanh TK chuyển đi 2021 28-05-2021 18.000.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T04/2021 cho Trường mầm non xã Hua Thanh
Trường Mầm non xã Mường Phăng TK chuyển đi 2021 28-05-2021 6.360.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T04/2021 cho Trường mầm non xã Mường Phăng
Trường Mầm non số 2 xã Mường Pồn TK chuyển đi 2021 28-05-2021 7.536.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T04/2021 cho Trường mầm non số 2 Mường Pồn
Trường mầm non xã Mường Lói TK chuyển đi 2021 28-05-2021 8.520.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T04/2021 cho Trường mầm non xã Mường Lói
Trường PTDTBT Tiểu học xã Hẹ Muông TK chuyển đi 2021 28-05-2021 21.600.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T04/2021 cho Trường PTDTBT TH Hẹ Muông
Trường mầm non số 1 xã Na Tông TK chuyển đi 2021 28-05-2021 9.480.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T04/2021 cho Trường mầm non số 1 xã Na Tông
Trường Mầm non xã Nà Tấu TK chuyển đi 2021 28-05-2021 9.162.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T04/2021 cho Trường mầm non xã Nà Tấu
Trường Mầm non xã Phu Luông TK chuyển đi 2021 28-05-2021 6.546.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T04/2021 cho Trường mầm non xã Phu Luông
Trường MN xã Pa Thơm TK chuyển đi 2021 28-05-2021 3.600.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T04/2021 cho Trường mầm non xã Pa Thơm
Trường MN xã Hẹ Muông TK chuyển đi 2021 28-05-2021 11.400.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T04/2021 cho Trường mầm non xã Hẹ Muông
Trường MN Pu Lau xã Mường Nhà TK chuyển đi 2021 28-05-2021 6.000.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T04/2021 cho Trường mầm non Pu Lau xã Mường Nhà
Trường MN Số 2 xã Pá Khoang TK chuyển đi 2021 28-05-2021 6.480.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T04/2021 cho Trường mầm non số 2 Pá Khoang
Trường PTDTBT Tiểu học số 1 xã Mường Nhà TK chuyển đi 2021 28-05-2021 6.720.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T04/2021 cho Trường PTDTBT tiểu học số 1 xã Mường Nhà
Trường MN Số 1 xã Pá Khoang TK chuyển đi 2021 28-05-2021 6.360.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T04/2021 cho Trường mầm non số 1 Pá Khoang
Trường PTDTBT tiểu học Trung Thu TK chuyển đi 2021 28-05-2021 24.640.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T04/2021 cho Trường PTDTBT tiểu học Trung Thu
Trường mầm non xã mường Pồn TK chuyển đi 2021 28-05-2021 11.040.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T04/2021 cho Trường mầm non xã Mường Pồn
Trưởng tiểu học xã Hua Thanh TK chuyển đi 2021 28-05-2021 29.920.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T04/2021 cho Trường tiểu học xã Hua Thanh
Trường tiểu học xã Núa Ngam TK chuyển đi 2021 28-05-2021 38.720.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T04/2021 cho Trường tiểu học Núa Ngam
Trường mầm non số 2 xã Thanh Yên TK chuyển đi 2021 28-05-2021 29.700.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T04/2021 cho Trường MN số 2 Thanh Yên
Trường Tiểu học xã Noong Luống TK chuyển đi 2021 28-05-2021 40.800.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T04/2021 cho Trường tiểu học xã Noong Luống
Trường MN xã Mường Nhà TK chuyển đi 2021 28-05-2021 13.920.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T04/2021 cho Trường MN xã Mường Nhà
Trường mầm non Khong Hin TK chuyển đi 2021 28-05-2021 11.814.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T04/2021 cho Trường mầm non Khoong Hin
Trường MN Pú Nhung TK chuyển đi 2021 28-05-2021 11.052.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T04/2021 cho Trường mầm non Pú Nhung
Trường mầm non Hoa Ban TK chuyển đi 2021 28-05-2021 12.900.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T04/2021 cho Trường mầm non Hoa Ban
Trường mầm non Hoạ Mi TK chuyển đi 2021 28-05-2021 8.040.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T04/2021 cho Trường mầm non Họa Mi
Mầm non Sơn Ca TK chuyển đi 2021 28-05-2021 5.646.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T04/2021 cho Trường mầm non Sơn Ca
Trường mầm non Rạng Đông TK chuyển đi 2021 28-05-2021 9.036.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T04/2021 cho Trường mầm non Rạng Đông
Trường mầm non Toả Tình TK chuyển đi 2021 28-05-2021 9.696.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T04/2021 cho Trường mầm non Toả Tình
Trường mầm non Nà Sáy TK chuyển đi 2021 28-05-2021 6.924.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T04/2021 cho Trường mầm non Nà Sáy
Trường MN Bình Minh TK chuyển đi 2021 28-05-2021 9.840.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T04/2021 cho Trường mầm non Bình Minh
Trường mầm non Mường Thín TK chuyển đi 2021 28-05-2021 5.838.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T04/2021 cho Trường mầm non Mường Thín
Trường mầm non Chiềng Sinh TK chuyển đi 2021 28-05-2021 10.326.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T04/2021 cho Trường mầm non Chiềng Sinh
Trường mầm non An Bình TK chuyển đi 2021 28-05-2021 3.648.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T04/2021 cho Trường mầm non An Bình
Trường MN Mường Mùn TK chuyển đi 2021 28-05-2021 12.564.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T04/2021 cho Trường mầm non Mường Mùn
Trường MN Nậm Din TK chuyển đi 2021 28-05-2021 12.846.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T04/2021 cho Trường mầm non Nậm Din
Trường mầm non Phình Sáng TK chuyển đi 2021 28-05-2021 9.282.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T04/2021 cho Trường mầm non Phình Sáng
Trường mầm non Tênh Phông TK chuyển đi 2021 28-05-2021 7.110.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T04/2021 cho Trường mầm non Tênh Phông
Trường mầm non Pú Xi TK chuyển đi 2021 28-05-2021 20.184.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T02+04/2021 cho Trường mầm non Pú Xi
Trường MN Sao Mai TK chuyển đi 2021 28-05-2021 9.570.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T04/2021 cho Trường MN Sao Mai
Trường THCS Vừ A Dính TK chuyển đi 2021 28-05-2021 4.480.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T04/2021 cho Trường THCS Vừ A Dính
Trường THCS Toả Tình TK chuyển đi 2021 28-05-2021 20.000.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T04/2021 cho Trường THCS Toả Tình
Trường MN Mùn Chung TK chuyển đi 2021 28-05-2021 7.848.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T04/2021 cho Trường MN Mùn Chung
Trường mầm non Quài Cang TK chuyển đi 2021 28-05-2021 13.788.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T04/2021 cho Trường mầm non Quài Cang
Trường mầm non Quài Nưa TK chuyển đi 2021 28-05-2021 11.370.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T04/2021 cho Trường mầm non Quài Nưa
Trường mầm non Ta Ma TK chuyển đi 2021 28-05-2021 12.054.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T04/2021 cho Trường MN Ta Ma
Trường THCS Rạng Đông TK chuyển đi 2021 28-05-2021 18.040.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T04/2021 cho Trường THCS Rạng Đông