Donor List

Name Campaign Donation date Amount Comment
Trường PTDTBT tiểu học Trung Thu TK chuyển đi 2021 09-06-2021 7.392.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T05/2021 cho Trường PTDTBT tiểu học Trung Thu
Trường PTDTBT THCS số 2 Hương Trà TK chuyển đi 2021 09-06-2021 7.646.400,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T05/2021 cho Trường PTDTBT THCS số 2 Hương Trà
Trường Tiểu học Nhi Sơn TK chuyển đi 2021 09-06-2021 3.680.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T05/2021 cho Trường tiểu học nhi Sơn
Trường tiểu học trung lý 1 - Mường lát - Thanh Hoá TK chuyển đi 2021 09-06-2021 8.232.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T05/2021 cho Trường tiểu học Trung Lý 1 - Mường Lát - Thanh Hóa
Trường Tiểu học Thượng Nung TK chuyển đi 2021 09-06-2021 936.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T05/2021 cho Trường tiểu học thượng Nung
Trường Tiểu học Lũng Luông TK chuyển đi 2021 09-06-2021 7.500.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T05/2021 cho Trường TH Lũng Luông
Trường Mầm non Đồng Phúc TK chuyển đi 2021 09-06-2021 3.392.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T05/2021 cho Trường mầm non Đồng Phúc
Trường THCS Rạng Đông TK chuyển đi 2021 09-06-2021 4.720.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T05/2021 cho Trường THCS Rạng Đông
Trường mầm non Quài Nưa TK chuyển đi 2021 09-06-2021 2.244.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T05/2021 cho Trường mầm non Quài Nưa
Trường THCS Toả Tình TK chuyển đi 2021 09-06-2021 5.048.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T05/2021 cho Trường THCS Toả Tình
Trường THCS Vừ A Dính TK chuyển đi 2021 09-06-2021 1.120.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T05/2021 cho Trường THCS Vừ A Dính
Trường mầm non Pú Xi TK chuyển đi 2021 09-06-2021 3.096.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T05/2021 cho Trường mầm non Pú Xi
Trường mầm non Tênh Phông TK chuyển đi 2021 09-06-2021 1.800.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T05/2021 cho Trường mầm non Tênh Phông
Trường mầm non Phình Sáng TK chuyển đi 2021 09-06-2021 1.908.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T05/2021 cho Trường mầm non Phình Sáng
Trường MN Mường Mùn TK chuyển đi 2021 09-06-2021 2.478.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T05/2021 cho Trường mầm non Mường Mùn
Trường mầm non An Bình TK chuyển đi 2021 09-06-2021 762.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T05/2021 cho Trường mầm non An Bình
Trường mầm non Chiềng Sinh TK chuyển đi 2021 09-06-2021 2.088.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T05/2021 cho Trường mầm non Chiềng Sinh
Trường MN Bình Minh TK chuyển đi 2021 09-06-2021 1.650.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T05/2021 cho Trường mầm non Bình Minh
Trường mầm non Nà Sáy TK chuyển đi 2021 09-06-2021 1.434.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T05/2021 cho Trường mầm non Nà Sáy
Trường mầm non Rạng Đông TK chuyển đi 2021 09-06-2021 1.620.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T05/2021 cho Trường mầm non Rạng Đông
Trường mầm non Hoạ Mi TK chuyển đi 2021 09-06-2021 1.542.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T05/2021 cho Trường mầm non Họa Mi
Trường MN Pú Nhung TK chuyển đi 2021 09-06-2021 2.082.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T05/2021 cho Trường mầm non Pú Nhung
Trường mầm non Khong Hin TK chuyển đi 2021 09-06-2021 2.358.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T05/2021 cho Trường mầm non Khoong Hin
Trường MN xã Mường Nhà TK chuyển đi 2021 09-06-2021 2.784.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T05/2021 cho Trường MN xã Mường Nhà
Trường Tiểu học xã Noong Luống TK chuyển đi 2021 09-06-2021 10.200.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T05/2021 cho Trường tiểu học xã Noong Luống
Trường tiểu học xã Núa Ngam TK chuyển đi 2021 09-06-2021 9.680.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T05/2021 cho Trường tiểu học Núa Ngam
Trưởng tiểu học xã Hua Thanh TK chuyển đi 2021 09-06-2021 7.480.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T05/2021 cho Trường tiểu học xã Hua Thanh
Trường MN Nậm Din TK chuyển đi 2021 09-06-2021 2.448.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T05/2021 cho Trường mầm non Nậm Din
Trường MN Nậm Din TK chuyển đi 2021 28-05-2021 12.846.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T04/2021 cho Trường mầm non Nậm Din
Trường MN Mường Mùn TK chuyển đi 2021 28-05-2021 12.564.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T04/2021 cho Trường mầm non Mường Mùn
Trường mầm non An Bình TK chuyển đi 2021 28-05-2021 3.648.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T04/2021 cho Trường mầm non An Bình
Trường mầm non Chiềng Sinh TK chuyển đi 2021 28-05-2021 10.326.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T04/2021 cho Trường mầm non Chiềng Sinh
Trường mầm non Mường Thín TK chuyển đi 2021 28-05-2021 5.838.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T04/2021 cho Trường mầm non Mường Thín
Trường MN Bình Minh TK chuyển đi 2021 28-05-2021 9.840.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T04/2021 cho Trường mầm non Bình Minh
Trường mầm non Nà Sáy TK chuyển đi 2021 28-05-2021 6.924.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T04/2021 cho Trường mầm non Nà Sáy
Trường mầm non Toả Tình TK chuyển đi 2021 28-05-2021 9.696.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T04/2021 cho Trường mầm non Toả Tình
Trường mầm non Rạng Đông TK chuyển đi 2021 28-05-2021 9.036.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T04/2021 cho Trường mầm non Rạng Đông
Mầm non Sơn Ca TK chuyển đi 2021 28-05-2021 5.646.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T04/2021 cho Trường mầm non Sơn Ca
Trường mầm non Hoạ Mi TK chuyển đi 2021 28-05-2021 8.040.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T04/2021 cho Trường mầm non Họa Mi
Trường mầm non Hoa Ban TK chuyển đi 2021 28-05-2021 12.900.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T04/2021 cho Trường mầm non Hoa Ban
Trưởng tiểu học xã Hua Thanh TK chuyển đi 2021 28-05-2021 29.920.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T04/2021 cho Trường tiểu học xã Hua Thanh
Trường MN Pu Lau xã Mường Nhà TK chuyển đi 2021 28-05-2021 6.000.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T04/2021 cho Trường mầm non Pu Lau xã Mường Nhà
Trường MN Số 2 xã Pá Khoang TK chuyển đi 2021 28-05-2021 6.480.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T04/2021 cho Trường mầm non số 2 Pá Khoang
Trường PTDTBT Tiểu học số 1 xã Mường Nhà TK chuyển đi 2021 28-05-2021 6.720.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T04/2021 cho Trường PTDTBT tiểu học số 1 xã Mường Nhà
Trường MN Số 1 xã Pá Khoang TK chuyển đi 2021 28-05-2021 6.360.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T04/2021 cho Trường mầm non số 1 Pá Khoang
Trường PTDTBT tiểu học Trung Thu TK chuyển đi 2021 28-05-2021 24.640.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T04/2021 cho Trường PTDTBT tiểu học Trung Thu
Trường mầm non xã mường Pồn TK chuyển đi 2021 28-05-2021 11.040.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T04/2021 cho Trường mầm non xã Mường Pồn
Trường Tiểu học xã Noong Luống TK chuyển đi 2021 28-05-2021 40.800.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T04/2021 cho Trường tiểu học xã Noong Luống
Trường mầm non Khong Hin TK chuyển đi 2021 28-05-2021 11.814.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T04/2021 cho Trường mầm non Khoong Hin
Trường MN xã Mường Nhà TK chuyển đi 2021 28-05-2021 13.920.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T04/2021 cho Trường MN xã Mường Nhà