Donor List

Name Campaign Donation date Amount Comment
Trường Tiểu học Thượng Nung TK chuyển đi 2021 26-10-2021 3.456.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T09/2021 cho Trường tiểu học thượng Nung
Trường TH&THCS xã Pú Đao TK chuyển đi 2021 26-10-2021 12.495.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T09/2021 cho TrườngTH & THCS Pú Đao
Trường MN Pú Nhung TK chuyển đi 2021 26-10-2021 8.730.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T09/2021 cho Trường mầm non Pú Nhung
Trường PTDTBT THCS Trà Tây TK chuyển đi 2021 29-06-2021 5.750.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T05/2021 cho Trường PTDTBT - THCS Trà Tây
Trường Mầm non Vũ Chấn TK chuyển đi 2021 29-06-2021 1.260.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T05/2021 cho Trường MN Vũ Chấn
Trường mầm non Ta Ma TK chuyển đi 2021 29-06-2021 2.232.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T05/2021 cho Trường MN Ta Ma
Trường MN Mùn Chung TK chuyển đi 2021 29-06-2021 1.530.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T05/2021 cho Trường MN Mùn Chung
Trường MN Sao Mai TK chuyển đi 2021 29-06-2021 1.596.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T05/2021 cho Trường MN Sao Mai
Trường mầm non Mường Thín TK chuyển đi 2021 29-06-2021 1.110.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T05/2021 cho Trường mầm non Mường Thín
Trường mầm non Hoa Ban TK chuyển đi 2021 29-06-2021 2.460.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T05/2021 cho Trường mầm non Hoa Ban
Trường MN Số 2 xã Pá Khoang TK chuyển đi 2021 29-06-2021 1.296.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T05/2021 cho Trường mầm non số 2 Pá Khoang
Trường Mầm non số 2 xã Mường Pồn TK chuyển đi 2021 29-06-2021 1.560.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T05/2021 cho Trường mầm non số 2 Mường Pồn
Trường mầm non Nậm Khoà TK chuyển đi 2021 29-06-2021 1.782.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T05/2021 cho Trường mầm non Nậm Khòa
Trường mầm non Hồ Thầu TK chuyển đi 2021 29-06-2021 2.100.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T05/2021 cho Trường mầm non Hồ Thầu
Trường mầm non Pố lồ huyện Hoàng Su Phì tỉnh Hà Giang TK chuyển đi 2021 29-06-2021 2.700.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T05/2021 cho Trường màm non Pố Lồ
Trường mầm non Tụ Nhân TK chuyển đi 2021 29-06-2021 3.918.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T05/2021 cho Trường mầm non Tụ Nhân
Trường MN Bản Máy huyện Hoàng Su Phì tỉnh Hà Giang TK chuyển đi 2021 29-06-2021 2.538.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T05/2021 cho Trường mầm non Bản Máy
Trường PTDTBT THCS Nậm Khòa TK chuyển đi 2021 29-06-2021 5.944.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T05/2021 cho Trường PTDTBT THCS Nậm Khòa
Trường mầm non Nam Sơn TK chuyển đi 2021 29-06-2021 3.647.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T05/2021 cho Trường mầm non Nam Sơn
Trường MN xã Hẹ Muông TK chuyển đi 2021 09-06-2021 2.280.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T05/2021 cho Trường mầm non xã Hẹ Muông
Trường TH & THCS Tung Chung Phố TK chuyển đi 2021 09-06-2021 8.536.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T05/2021 cho Trường THCS Tung Chung Phố
Trường PTDTBT tiểu học Tả Gia Khâu TK chuyển đi 2021 09-06-2021 4.320.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T05/2021 cho Trường tiểu học Tả Gia Khâu
Trường PTDT bán trú THCS Tả Thàng TK chuyển đi 2021 09-06-2021 6.288.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T05/2021 cho Trường PTDTBT THCS Tả Thàng
Trường PTDTBT tiểu học Tả Thàng TK chuyển đi 2021 09-06-2021 7.840.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T05/2021 cho Trường PTDTBT TH Tả Thàng
Trường PTDTBT Tiểu học Dền Thàng TK chuyển đi 2021 09-06-2021 10.521.900,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T05/2021 cho Trường tiểu học Dền Thàng
Trường PTDTBT Tiểu học Pa Cheo TK chuyển đi 2021 09-06-2021 7.104.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T05/2021 cho Trường PTDTBT Tiểu học Pa Cheo
Trường tiểu học A Thượng Sơn TK chuyển đi 2021 09-06-2021 8.624.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T05/2021 cho Trường TH A xã Thượng Sơn
Trường tiểu học Hồ Thầu TK chuyển đi 2021 09-06-2021 13.112.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T05/2021 cho Trường tiểu học Hồ Thầu
Trường mầm non Bản Luốc TK chuyển đi 2021 09-06-2021 3.078.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T05/2021 cho Trường mầm non Bản Luốc
Trường mầm non Đản Ván huyện Hoàng Su Phì tỉnh Hà Giang TK chuyển đi 2021 09-06-2021 2.800.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T05/2021 cho Trường MN Đản Ván
Trường mầm non Tả Sử Choóng TK chuyển đi 2021 09-06-2021 2.331.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T05/2021 cho Trường mầm non Tả Sử Choong
Trường mầm non Chiến Phố TK chuyển đi 2021 09-06-2021 4.800.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T05/2021 cho Trường mầm non Chiến Phố
Trường mầm non xã Núa Ngam TK chuyển đi 2021 09-06-2021 2.856.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T05/2021 cho Trường mầm non xã Núa Ngam
Trường mầm non số 2 xã Na Tông TK chuyển đi 2021 09-06-2021 1.224.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T05/2021 cho Trường mầm non số 2 Na Tông
Trường Mầm non Tà Cáng xã Nà Tấu TK chuyển đi 2021 09-06-2021 1.266.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T05/2021 cho Trường mầm non Tả Cáng xã Nà Tấu
Trường Mầm non Võ Nguyên Giáp xã Mường Phăng TK chuyển đi 2021 09-06-2021 1.560.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T05/2021 cho Trường mầm non Võ Nguyên Giáp
Trường Mầm non số 2 xã Nà Nhạn TK chuyển đi 2021 09-06-2021 2.208.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T05/2021 cho Trường mầm non số 2 Xã Nà Nhạn
Trường Mầm non xã Na Ư TK chuyển đi 2021 09-06-2021 1.776.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T05/2021 cho Trường mầm non xã Na Ư
Trường Mầm non xã Nà Nhạn TK chuyển đi 2021 09-06-2021 1.464.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T05/2021 cho Trường mầm non xã Nà Nhạn
Trường Mầm non xã Mường Phăng TK chuyển đi 2021 09-06-2021 1.272.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T05/2021 cho Trường mầm non xã Mường Phăng
Trường mầm non xã Mường Lói TK chuyển đi 2021 09-06-2021 1.704.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T05/2021 cho Trường mầm non xã Mường Lói
Trường PTDTBT Tiểu học xã Hẹ Muông TK chuyển đi 2021 09-06-2021 5.400.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T05/2021 cho Trường PTDTBT TH Hẹ Muông
Trường mầm non số 1 xã Na Tông TK chuyển đi 2021 09-06-2021 1.896.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T05/2021 cho Trường mầm non số 1 xã Na Tông
Trường Mầm non xã Nà Tấu TK chuyển đi 2021 09-06-2021 1.680.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T05/2021 cho Trường mầm non xã Nà Tấu
Trường Mầm non xã Phu Luông TK chuyển đi 2021 09-06-2021 1.284.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T05/2021 cho Trường mầm non xã Phu Luông
Trường MN xã Pa Thơm TK chuyển đi 2021 09-06-2021 720.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T05/2021 cho Trường mầm non xã Pa Thơm
Trường MN Pu Lau xã Mường Nhà TK chuyển đi 2021 09-06-2021 1.200.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T05/2021 cho Trường mầm non Pu Lau xã Mường Nhà
Trường PTDTBT Tiểu học số 1 xã Mường Nhà TK chuyển đi 2021 09-06-2021 1.680.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T05/2021 cho Trường PTDTBT tiểu học số 1 xã Mường Nhà
Trường MN Số 1 xã Pá Khoang TK chuyển đi 2021 09-06-2021 1.272.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T05/2021 cho Trường mầm non số 1 Pá Khoang
Trường mầm non Quài Nưa TK chuyển đi 2021 09-06-2021 2.244.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T05/2021 cho Trường mầm non Quài Nưa