Donor List

Name Campaign Donation date Amount Comment
Trường PTDTBT tiểu học Tả Gia Khâu TK chuyển đi 2021 26-10-2021 11.466.900,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T09/2021 cho Trường tiểu học Tả Gia Khâu
Trường mầm non xã Tung Chung Phố TK chuyển đi 2021 26-10-2021 1.800.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T09/2021 cho Trường mầm non Tung Chung Phố
Trường PTDTBT Tiểu học Pa Cheo TK chuyển đi 2021 26-10-2021 17.976.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T09/2021 cho Trường PTDTBT Tiểu học Pa Cheo
Trường mầm non Nam Sơn TK chuyển đi 2021 26-10-2021 7.581.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T09/2021 cho Trường mầm non Nam Sơn
Trường PTDTBT THCS Nậm Khòa TK chuyển đi 2021 26-10-2021 5.800.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T09/2021 cho Trường PTDTBT THCS Nậm Khòa
Trường MN Bản Máy huyện Hoàng Su Phì tỉnh Hà Giang TK chuyển đi 2021 26-10-2021 5.814.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T09/2021 cho Trường mầm non Bản Máy
Trường mầm non Tụ Nhân TK chuyển đi 2021 26-10-2021 10.830.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T09/2021 cho Trường mầm non Tụ Nhân
Trường mầm non Đản Ván huyện Hoàng Su Phì tỉnh Hà Giang TK chuyển đi 2021 26-10-2021 3.990.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T09/2021 cho Trường MN Đản Ván
Trường mầm non Tả Sử Choóng TK chuyển đi 2021 26-10-2021 6.650.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T09/2021 cho Trường mầm non Tả Sử Choóng
Trường mầm non Chiến Phố TK chuyển đi 2021 26-10-2021 10.278.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T09/2021 cho Trường mầm non Chiến Phố
Trường mầm non Nậm Khoà TK chuyển đi 2021 26-10-2021 4.674.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T09/2021 cho Trường mầm non Nậm Khòa
Trường mầm non xã Núa Ngam TK chuyển đi 2021 26-10-2021 29.412.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T09/2021 cho Trường mầm non xã Núa Ngam
Trường Mầm non xã Na Ư TK chuyển đi 2021 26-10-2021 7.344.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T09/2021 cho Trường mầm non xã Na Ư
Trường mầm non xã Mường Lói TK chuyển đi 2021 26-10-2021 7.638.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T09/2021 cho Trường mầm non xã Mường Lói
Trường PTDTBT Tiểu học xã Hẹ Muông TK chuyển đi 2021 26-10-2021 17.784.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T09/2021 cho Trường PTDTBT TH Hẹ Muông
Trường mầm non số 1 xã Na Tông TK chuyển đi 2021 26-10-2021 8.094.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T09/2021 cho Trường mầm non số 1 xã Na Tông
Trường MN xã Pa Thơm TK chuyển đi 2021 26-10-2021 3.762.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T09/2021 cho Trường mầm non xã Pa Thơm
Trường MN xã Hẹ Muông TK chuyển đi 2021 26-10-2021 11.628.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T09/2021 cho Trường mầm non xã Hẹ Muông
Trường PTDTBT tiểu học Trung Thu TK chuyển đi 2021 26-10-2021 23.168.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T9/2021 cho Trường PTDTBT tiểu học Trung Thu
Trường mầm non xã mường Pồn TK chuyển đi 2021 26-10-2021 9.348.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T09/2021 cho Trường mầm non xã Mường Pồn
Trưởng tiểu học xã Hua Thanh TK chuyển đi 2021 26-10-2021 29.488.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T09/2021 cho Trường tiểu học xã Hua Thanh
Trường tiểu học xã Núa Ngam TK chuyển đi 2021 26-10-2021 48.792.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T09/2021 cho Trường tiểu học Núa Ngam
Trường mầm non số 2 xã Thanh Yên TK chuyển đi 2021 26-10-2021 17.634.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T09/2021 cho Trường MN số 2 Thanh Yên
Trường Tiểu học xã Noong Luống TK chuyển đi 2021 26-10-2021 26.000.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T09/2021 cho Trường tiểu học xã Noong Luống
Trường MN xã Mường Nhà TK chuyển đi 2021 26-10-2021 30.894.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T09/2021 cho Trường MN xã Mường Nhà
Trường mầm non Khong Hin TK chuyển đi 2021 26-10-2021 10.782.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T09/2021 cho Trường mầm non Khoong Hin
Trường mầm non Hoa Ban TK chuyển đi 2021 26-10-2021 9.486.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T09/2021 cho Trường mầm non Hoa Ban
Trường TH&THCS xã Pú Đao TK chuyển đi 2021 26-10-2021 12.495.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T09/2021 cho TrườngTH & THCS Pú Đao
Trường Tiểu học Thượng Nung TK chuyển đi 2021 26-10-2021 3.456.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T09/2021 cho Trường tiểu học thượng Nung
Trường Mầm non Vũ Chấn TK chuyển đi 2021 26-10-2021 4.446.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T09/2021 cho Trường MN Vũ Chấn
Trường Mầm non Đồng Phúc TK chuyển đi 2021 26-10-2021 7.424.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T09/2021 cho Trường mầm non Đồng Phúc
Trường Tiểu học Nà Tòng TK chuyển đi 2021 26-10-2021 2.056.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T09/2021 cho Trường Tiểu học Nà Tòng
Trường THCS Rạng Đông TK chuyển đi 2021 26-10-2021 20.184.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T09/2021 cho Trường THCS Rạng Đông
Trường mầm non Ta Ma TK chuyển đi 2021 26-10-2021 11.568.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T09/2021 cho Trường MN Ta Ma
Trường mầm non Quài Nưa TK chuyển đi 2021 26-10-2021 7.446.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T09/2021 cho Trường mầm non Quài Nưa
Trường mầm non Quài Cang TK chuyển đi 2021 26-10-2021 9.660.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T09/2021 cho Trường mầm non Quài Cang
Trường MN Mùn Chung TK chuyển đi 2021 26-10-2021 5.394.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T09/2021 cho Trường MN Mùn Chung
Trường THCS Toả Tình TK chuyển đi 2021 26-10-2021 18.952.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T09/2021 cho Trường THCS Toả Tình
Trường THCS Vừ A Dính TK chuyển đi 2021 26-10-2021 4.032.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T09/2021 cho Trường THCS Vừ A Dính
Trường mầm non Pú Xi TK chuyển đi 2021 26-10-2021 12.906.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T09/2021 cho Trường mầm non Pú Xi
Trường MN Pú Nhung TK chuyển đi 2021 26-10-2021 8.730.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T09/2021 cho Trường mầm non Pú Nhung
Trường mầm non Hoạ Mi TK chuyển đi 2021 26-10-2021 5.556.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T09/2021 cho Trường mầm non Họa Mi
Mầm non Sơn Ca TK chuyển đi 2021 26-10-2021 2.220.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T09/2021 cho Trường mầm non Sơn Ca
Trường mầm non Toả Tình TK chuyển đi 2021 26-10-2021 6.816.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T09/2021 cho Trường mầm non Toả Tình
Trường mầm non Nà Sáy TK chuyển đi 2021 26-10-2021 3.504.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T09/2021 cho Trường mầm non Nà Sáy
Trường MN Bình Minh TK chuyển đi 2021 26-10-2021 6.660.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T09/2021 cho Trường mầm non Bình Minh
Trường mầm non Mường Thín TK chuyển đi 2021 26-10-2021 4.344.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T09/2021 cho Trường mầm non Mường Thín
Trường mầm non Tênh Phông TK chuyển đi 2021 26-10-2021 5.982.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T09/2021 cho Trường mầm non Tênh Phông
Trường mầm non Phình Sáng TK chuyển đi 2021 26-10-2021 7.650.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T09/2021 cho Trường mầm non Phình Sáng
Trường mầm non An Bình TK chuyển đi 2021 26-10-2021 2.376.000,00 QTNVC Chuyển tiền ăn T09/2021 cho Trường mầm non An Bình