Donor List

Name Campaign Donation date Amount Comment
XC92 - 0000129 TK chuyển đi 2018 05-09-2018 152.750.000đ quy tnvc tt 62% hd so 1501/2018/hdgv/qtnvc-pgdt
XC92 - 0000063 TK chuyển đi 2018 04-09-2018 10.000.000đ ta thi le hang id 013105983 rut tm GD TIEN MAT
XC92 - 0000053 TK chuyển đi 2018 04-09-2018 482.000đ quy tnvc tt phi gia han ten mien comcothit.vn
XC92 - 0000052 TK chuyển đi 2018 04-09-2018 328.900đ quy tnhvc tt phi gia han ten mien trandangtuan.com
XN67 - 0000061 TK chuyển đi 2018 17-08-2018 160.700.014đ QUY TNVC TT GIA TRI CON LAI CUA HD 3005/TNVC-XCK (HOA DON: 20943) CHO XUONG CO KHI TRAN TH ANH LAM
XC92 - 0000016 TK chuyển đi 2018 08-08-2018 77.040.000đ quy tnvc tam ung 30% gia tri hd so 0507/tnvc-xck/2018 cho xuong co khi tran thanh lam
P567 - 0000094 TK chuyển đi 2018 03-08-2018 77.040.000đ QUY TNVC TAM UNG 30% GIA TRI HOP DONG SO 0507/TNVC-XCK/2018 CHO XUONG CO KHI TRAN THANH LA M
XC92 - 0000146 TK chuyển đi 2018 31-07-2018 13.680.000đ quy tnh vc gui tien ho tro mu ban ghe an com
VNTN - 0045284 TK chuyển đi 2018 30-07-2018 6.666.667đ NTDT+KB:0012-KBNN Ba Dinh - Ha Noi+NgayNT:30072018+MST:0106681292+DBHC:001HH+TKNS:7111+CQT:1054634+LThue:01(C:757-TM:1001-KT:06/2018-ST:6666667-GChu:Quy 2 nam 2018)
VNTN - 0033005 TK chuyển đi 2018 27-07-2018 15.074.000đ NTDT+KB:0012-KBNN Ba Dinh - Ha Noi+NgayNT:27072018+MST:0106681292+DBHC:001HH+TKNS:7111+CQT:1054634+LThue:01(C:754-TM:1701-KT:06/2018-ST:15074000-GChu:Quy 2 nam 2018)
XC92 - 0000115 TK chuyển đi 2018 19-07-2018 21.000.000đ tt not gia tri hd tu van so 2307/2017/hdtv ky ngay 23.7.2017
VNTN - 0034772 TK chuyển đi 2018 03-07-2018 121.219.564đ NTDT+KB:0012-KBNN Ba Dinh - Ha Noi+NgayNT:03072018+MST:0106681292+DBHC:001HH+TKNS:7111+CQT:1054634+LThue:01(C:754-TM:1052-KT:12/2017-ST:118858243-GChu:)(C:754-TM:4254-KT:12/2017-ST:2361321-GChu:)
VNTN - 0033616 TK chuyển đi 2018 02-07-2018 229.321đ NTDT+KB:0012-KBNN Ba Dinh - Ha Noi+NgayNT:02072018+MST:0106681292+DBHC:001HH+TKNS:7111+CQT:1054634+LThue:01(C:754-TM:1701-KT:03/2018-ST:225200-GChu:Q1)(C:754-TM:4931-KT:03/2018-ST:4121-GChu:Q1)
XC92 - 0000052 TK chuyển đi 2018 28-06-2018 1.000.000đ qtnvc ct ho tro quy khuyen hoc cho hs cam van le thang 05.2018 troi nha do bao lu theo ban thoa thuan so 02 ngay 01.10.2017
XC92 - 0000138 TK chuyển đi 2018 27-06-2018 2.000.000đ qtnvc ho tro quy khuyen hoc cho 02 hs thang 05.2018 troi nha do bao lu theo ban thoa thuan ngay 01.10.2017
XC92 - 0000137 TK chuyển đi 2018 27-06-2018 7.000.000đ qntvc ho tro quy khuyen hoc cho 07 hs co ds kem theo 05.2018 troi nha do bao lu theo ban t hoa thuan so 04 ngay 01.10.17
XC92 - 0000136 TK chuyển đi 2018 27-06-2018 1.000.000đ qtnvc ho tro quy khuyen hoc cho 01 hoc sinh thang 05.2018 troi nha do bao lu theo ban thoa thuan ngay 01.10.2017
XC92 - 0000135 TK chuyển đi 2018 27-06-2018 2.000.000đ qtnvc ct ho tro quy khuyen hoc cho 02 hs thang 05.18 troi nha do bao lu theo ban thoa thua n so 01 ngay 01.10.2017
XC92 - 0000134 TK chuyển đi 2018 27-06-2018 3.600.000đ quy tnvc ct ho tro tu 01.05.18 den 31.05.18 cho em nguyen thi ngoc nhu theo bbtt ky ngay 1 8.6.16
XC92 - 0000133 TK chuyển đi 2018 27-06-2018 7.000.000đ qtnvc ho tro quy khuyen hoc cho 01 hoc sinh thang 11.12.2017 va thang 01.02.03.04.05/2018 troi nha do bao lu theo ban thoa thuan so 10 ngay 01.10.2017
XC92 - 0000132 TK chuyển đi 2018 27-06-2018 115.200.000đ tt 5% gia tri hd so 2812/tnvc/tmhb/2016 ngay 28.12.16 - XD Truong
XC92 - 0000131 TK chuyển đi 2018 27-06-2018 4.000.000đ quy tnvc ho tro quy khuyen hoc cho 04 hoc sinh thang 05.2018 troi nha do bao lu theo ban t hoa thuan so 06 ngay 01.10.17
XC92 - 0000130 TK chuyển đi 2018 27-06-2018 20.000.000đ qtnvc ho tro quy khuyen hoc cho 20 hoc sinh co ds kem theo thang 5.2018 troi nha do bao lu theo ban thoa thuan so 05 ngay 01.10.17
XC92 - 0000126 TK chuyển đi 2018 27-06-2018 6.000.000đ qtnvc ho tro quy khuyen hoc cho 06 hoc sinh thang 5.2018 troi nha bao lu theo ban thoa thu an ngay 01.10.17
XC92 - 0000125 TK chuyển đi 2018 27-06-2018 2.000.000đ qtnvc ho tro khuyen hoc cho 02 hs thang 05.2018 troi nha do bao lu theo ban thoa thuan nga y 01.10.17
XC92 - 0000124 TK chuyển đi 2018 27-06-2018 115.200.000đ tt 5% gia tri hd so 2812/tnvc/tmhb/2016 ngay 28.12.16
XC92 - 0000123 TK chuyển đi 2018 27-06-2018 65.700.000đ TAM UNG 30%HD SO 3005/TNVC-XCK/2018 DIEM TRUONG NAM PAN 3 HUYEN MUONG NHE TINH DIEN BIEN
RV11 - 0000019 TK chuyển đi 2018 20-06-2018 115.200.000đ TT 5% GIA TRI HOP DONG SO 2812/TNVC/TMHB/2016 NGAY 28.12.2016
XC92 - 0000185 TK chuyển đi 2018 11-06-2018 21.615.100đ tt 5% gia tri hd so 2404/tnvc-xck/2017 ngay 24.4.2017
XC92 - 0000184 TK chuyển đi 2018 11-06-2018 80.000.000đ tam ung theo hd so 1501/2018/hdgv/qtnvc-pgddt dvh:phong giao duc va dao tao huyen bac quang - xay diem truong Na Ngao
XC92 - 0000080 TK chuyển đi 2018 06-06-2018 45.680.000đ ct ho tro an trua thang 05.2018 cho 358 hoc sinh truong tieu hoc den thang
XC92 - 0000079 TK chuyển đi 2018 06-06-2018 13.340.000đ ct ho tro an trua thang 05.2018 cho 29 hoc sinh truong ptdtbt thcs tra tho
XC92 - 0000078 TK chuyển đi 2018 06-06-2018 27.500.000đ tt hd so 01042018/hddv - Hop dong thue he thong am thanh phuc vu dem nhac 08-04-18
XC92 - 0000080 TK chuyển đi 2018 31-05-2018 11.000.000đ TT CHI PHI DEM NHAC 08.04.18
XC92 - 0000130 TK chuyển đi 2018 28-05-2018 60.000.000đ tam ung theo hd so 1511/2017/hdgv/qtnvc-mndt
XC92 - 0020001 TK chuyển đi 2018 24-05-2018 1.387.229.965đ //SAL240518XC92001//qtnvc ho tro an trua t05 nh 17-18 cho 106 tmn th thcs tai cac tinh lc hg db lc ...
XC92 - 0020002 TK chuyển đi 2018 24-05-2018 1.151.663.584đ //SAL240518XC92002//QTNVC CT AN THANG 04.2018 CHO CAC TRUONG
XC92 - 0000144 TK chuyển đi 2018 22-05-2018 12.000.000đ QUY TNVC HO TRO QUY KHUYEN HOC CHO 06 HOC SINH THANG 03.04/2018 TROI NHA DO BAO LU THEO BA N THOA THUAN SO 03 NGAY 01.10.2017
XC92 - 0000176 TK chuyển đi 2018 22-05-2018 4.000.000đ QUY TNVC CT HO TRO QUY KHUYEN HOC CHO 02 HOC SINH THANG 03.04/2018 TROI NHA DO BAO LU THEO BAN THOA THUAN SO 01 NGAY 01.10.17
XC92 - 0000157 TK chuyển đi 2018 22-05-2018 4.000.000đ QUY TNVC HO TRO QUY KHUYEN HOC CHO 02 HOC SINH THANG 3.4/2018 TROI NHA BAO LU THEO BAN THO A THUAN SO 08 NGYA 01.10.2017
XC92 - 0000154 TK chuyển đi 2018 22-05-2018 8.000.000đ QUY TNVC HO TRO QUY KHUYEN HOC CHO 04 HOC SINH THANG 03.04/2018 TROI NHA DO BAO LU THEO BA N THOA THUAN SO 06 NGAY 01.10.17
XC92 - 0000121 TK chuyển đi 2018 22-05-2018 3.600.000đ quy tnvc ct ho tro tu 01.04.2018 den 30.4.18 cho em nguyen thi ngoc nhu theo bbtt ky ngay 18.6.16
XC92 - 0000137 TK chuyển đi 2018 22-05-2018 1.200.000đ tt tien ho tro em lu van duc va lu van nguyen thang 04.2018 theo ban thoa thuan ky ngay 20 .7.17
XC92 - 0000139 TK chuyển đi 2018 22-05-2018 14.000.000đ quy tnvc ho tro quy khuyen hoc cho 07 hoc sinh co ds kem theo 03.04/2018 troi nha do bao l u theo ban thoa thuan so 04 ngay 01.10.17
XC92 - 0000120 TK chuyển đi 2018 22-05-2018 7.000.000đ qtnvc ho tro quy khuyen hoc cho 01 hoc sinh thang 11.12.2017 va thang 01.02.03.04.05/2018 troi nha do bao lu theo ban thoa thuan so 09 ngay 01.10.17
XC92 - 0000122 TK chuyển đi 2018 22-05-2018 2.000.000đ quy tnvc ct ho tro quy khuyen hoc cho hs cam van le thang 03.04/2018 troi nha do bao lu th eo ban thoa thuan so 02 ngay 01.10.2017
XC92 - 0000145 TK chuyển đi 2018 22-05-2018 40.000.000đ QUY TNVC HO TRO QUY KHUYEN HOC CHO 20 HOC SINH CO DS KEM THEO THANG 03/04.2018 TROI NHA DO BAO LU THEO BAN THOA THUAN SO 05 NGAY 01.10.17
XC92 - 0000138 TK chuyển đi 2018 22-05-2018 4.000.000đ quy tnvc ho tro quy khuyen hoc cho 02 hoc sinh thang 03.04/2018 troi nha do bao lu theo ba n thoa thuan so 07 ngay 01.10.17
XC92 - 0000189 TK chuyển đi 2018 09-05-2018 23.754.000đ qtnvc ho tro thuc pham an tiec tat nien nam 2018 cho hoc sinh truong ptdtbt th va thcs ban mu dvh:truong pt dan toc ban tru th va thcs ban mu
XC92 - 0000213 TK chuyển đi 2018 09-05-2018 21.546.000đ quy tro ngheo vung cao ho tro an trua cho 63 hoc sinh truong mn so 2 xa nam hang